Canllawiau ar gofrestru a chynnal plaid

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiadau mis Mai 2024

22 Rhagfyr 2023:

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiadau mis Mai 2024

Os hoffech chi:

 • gofrestru plaid wleidyddol newydd;
 • diwygio enw plaid bresennol;
 • diwygio neu ychwanegu arwyddlun; neu
 • ychwanegu disgrifiad

i’w gynnwys ar bapurau pleidleisio ar gyfer yr etholiadau a gynhelir ar 2 Mai 2023, dylech sicrhau ein bod yn cael eich cais wedi’i gwblhau erbyn 5pm, dydd Gwener 19 Ionawr 2024.

Ni allwn warantu y byddwn yn gwneud penderfyniad mewn da bryd ar geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn i'w defnyddio ar bapurau pleidleisio yn yr etholiadau.

Felly, sicrhewch eich bod yn cyflwyno unrhyw geisiadau cyn gynted â phosibl ac ymhell cyn 19 Ionawr 2024.

Ceir rhagor o wybodaeth yn ein hysbysiad a gyhoeddwyd ar 18 Hydref 2023.

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiadau mis Mai 2024

18 Hydref 2023:

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiadau mis Mai 2024

Ydych chi’n meddwl am sefyll ymgeiswyr yn un o’r etholiadau sy’n cael eu cynnal ar 02 Mai 2024?

Os hoffech gofrestru plaid wleidyddol newydd neu newid y manylion all ymddangos ar y papur pleidleisio ar gyfer plaid bresennol mewn pryd ar gyfer etholiadau mis Mai 2024, cyflwynwch eich cais wedi’i gwblhau i ni cyn gynted â phosib. Mae angen i ni sicrhau bod digon o amser i ni ymgymryd â'n hasesiad a’n proses gwneud penderfyniadau.

Rydym yn asesu ceisiadau ar sail cais wrth gais, yn erbyn profion cyfreithiol cymhleth. Mae hyn yn cymryd amser, sy’n golygu na roddir penderfyniad ar unwaith. Lle bo plaid wedi cyflwyno cais sy’n cynnwys yr holl wybodaeth sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, byddwn fel arfer yn dod i benderfyniad o fewn saith wythnos o’r cais yn cael ei gyflwyno. Fodd bynnag, gall gymryd yn hirach na hyn, yn enwedig pan fo'r cais yn gymhleth, neu lle rydym wedi derbyn nifer fawr o geisiadau. Dyma’r achos fel arfer wrth i ni agosáu at etholiadau.

Rydym yn ystyried pob cais ar sail y cyntaf i'r felin, ac nid ydym yn blaenoriaethu nac yn carlamu ceisiadau. Os gwrthodwn eich cais, a'ch bod yn cyflwyno un newydd, bydd y cais newydd hwn yng nghefn y ciw asesu.

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais o leiaf 2-3 mis cyn y dyddiad y mae'n rhaid i ni wneud penderfyniad terfynol.

Darllenwch ein canllawiau cyn cyflwyno unrhyw gais.

Y dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau terfynol

Mae’n rhaid i bleidiau newydd fodloni dyddiadau cau ar gyfer cofrestru er mwyn cystadlu ym mhob math o etholiad. Yn yr un modd, mae yna ddyddiadau cau ar gyfer penderfyniadau a wnawn ar geisiadau a wneir gan bleidiau presennol sydd am wneud newidiadau i'w henwau, disgrifiadau neu arwyddluniau. Amlinellir y dyddiadau hyn yn y tabl isod.

Math o etholiadRhaid cofrestru pleidiau newydd erbyn...Rhaid ychwanegu ceisiadau i newid manylion presennol pleidiau (enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau) i’r gofrestr erbyn...
 • Etholiadau awdurdod ac etholiadau awdurdod lleol maerol cyfun yn Lloegr (ac eithrio etholiad maerol Lloegr)
 • Etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr (ac eithrio etholiadau Awdurdod Llundain Fwyaf)
 • Etholiadau cynghorau plwyf a chymuned yng Nghymru a Lloegr

Dydd Mercher 03 Ebrill 2024Dydd Mercher 03 Ebrill 2024
 • Etholiadau Awdurdod Llundain Fwyaf (gan gynnwys etholiad maerol Llundain)
Dydd Llun 25 Mawrth 2024Dydd Llun 25 Mawrth 2024

 

Mae rheolau ar wahân yn berthnasol i geisiadau amnewid neu ddileu disgrifiadau - eglurir hyn yn fanylach isod.

Ceisiadau i amnewid neu ddileu disgrifiad

Os penderfynwn ganiatáu cais i amnewid neu ddileu disgrifiad, a gwneir y penderfyniad hwnnw rhwng neu ar:

 • dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad o etholiad; a

 • diwrnod pleidleisio

yna ni fydd y newid yn dod i rym nes ar ôl y diwrnod pleidleisio, ac ni fyddwch yn gallu defnyddio unrhyw ddisgrifiad sydd newydd ei amnewid yn yr etholiad hwnnw.

Sylwer - rhaid i’r hysbysiad o etholiad gael ei gyhoeddi cyn:

 • Dydd Mercher 27 Mawrth 2024 ar gyfer yr etholiadau sy’n cael eu cynnal ar 02 Mai 2024 (ac eithrio etholiadau Awdurdod Llundain Fwyaf ac etholiadau maerol Llundain)
 • Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024 ar gyfer etholiadau Awdurdod Llundain Fwyaf ac etholiadau maerol Llundain

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU

18 Hydref 2023:

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU

Mae cyfraith etholiadol yn nodi bod yn rhaid i etholiad cyffredinol Senedd y DU cael ei gynnal erbyn 28 Ionawr 2025 fan pellaf.

Mae’r diwrnod pleidleisio ar gyfer etholiad cyffredinol nesaf yn cael ei gynnal 25 diwrnod gwaith ar ôl i Senedd y DU gael ei diddymu. Nid oes lleiafswm cyfnod rhybudd gofynnol ar gyfer cyhoeddiad i ddiddymu Senedd y DU.

Mae'n debygol iawn felly pan fydd dyddiad yr etholiad cyffredinol nesaf yn cael ei gadarnhau'n swyddogol, na fydd digon o amser i wneud cais i gofrestru pleidiau newydd; neu ychwanegu neu newid enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau ar gyfer pleidiau presennol.

Os ydych yn ystyried sefyll ymgeiswyr yn yr etholiad cyffredinol nesaf ac angen gwneud cais i gofrestru neu wneud newidiadau i gofnod cofrestr eich plaid, dylech gyflwyno ceisiadau cofrestru yn gynnar i sicrhau bod gennym ddigon o amser i ni wneud penderfyniad ar eich cais.

Upcoming changes to the law for new political parties

8 Tachwedd 2022:

Newidiadau i'r gyfraith ar gyfer pleidiau gwleidyddol newydd

Mae gofyniad cyfreithiol newydd ar waith o 24 Tachwedd 2022 ymlaen, sy’n golygu os byddwch yn cofrestru plaid wleidyddol newydd bydd angen i chi gyflawni datganiad ynghylch yr asedau a rhwymedigaethau a ddelir gan y blaid rydych yn dymuno’i chofrestru. Os bydd cyfanswm gwerth asedau'r blaid, neu gyfanswm rhwymedigaethau'r blaid, yn fwy na £500, bydd hefyd angen i chi gyflwyno cofnod o asedau a rhwymedigaethau gyda’ch cais i gofrestru’r blaid. Os yw’r cyfansymiau’n is bydd angen i chi ddatgan hyn, ond ni fydd rhagor o wybodaeth yn ofynnol.