Canllawiau ar gofrestru a chynnal plaid

Ceisiadau cofrestru pleidiau cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 4 Gorffennaf

23 Mai 2024:

Ceisiadau cofrestru pleidiau cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 4 Gorffennaf

Mae'n rhy hwyr nawr i wneud cais i gofrestru plaid neu wneud newidiadau i enwau cofrestredig, disgrifiadau ac arwyddluniau eich plaid i'w defnyddio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 4 Gorffennaf. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ac yn ystyried cystadlu, dylech baratoi i sefyll fel ymgeisydd annibynnol. Gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar sefyll fel ymgeisydd yma.

Y dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau terfynol

Mae terfynau amser cofrestru y mae'n rhaid i bleidiau newydd eu bodloni er mwyn ymladd etholiad cyffredinol seneddol y DU. Yn yr un modd, mae dyddiadau cau erbyn pryd y mae'n rhaid i ni wneud penderfyniadau ar geisiadau a wneir gan bartïon presennol sydd am wneud newidiadau i'w henwau, disgrifiadau neu arwyddluniau. Amlinellir y dyddiadau hyn yn y tabl isod.

Dyddiad yr etholiad cyffredinolRhaid i bleidiau newydd a newidiadau i bleidiau presennol gael eu cofrestru erbyn…Cau enwebiadau ymgeiswyr
dydd Iau, 4 Gorffennaf 2024dydd Mercher, 5 Mehefin 20244pm, dydd Gwener 7 Mehefin 2024

Cais i amnewid neu ddileu disgrifiad

Mae rheolau ar wahân yn berthnasol ar gyfer ceisiadau i amnewid neu ddileu disgrifiadau.

Os byddwn yn penderfynu cymeradwyo cais i amnewid neu ddileu disgrifiad, a bod y penderfyniad hwnnw’n cael ei wneud rhwng neu ar:

  • ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad etholiad; a
  • diwrnod yr etholiad

yna ni fydd y newid yn dod i rym tan ar ôl diwrnod yr etholiad, ac ni fyddwch yn gallu defnyddio unrhyw ddisgrifiad newydd yn yr etholiad hwnnw.

Sylwch fod yn rhaid i'r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi cyn 4pm, 4 Mehefin 2024.

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU

18 Hydref 2023:

Ceisiadau cofrestru plaid cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU

Mae cyfraith etholiadol yn nodi bod yn rhaid i etholiad cyffredinol Senedd y DU cael ei gynnal erbyn 28 Ionawr 2025 fan pellaf.

Mae’r diwrnod pleidleisio ar gyfer etholiad cyffredinol nesaf yn cael ei gynnal 25 diwrnod gwaith ar ôl i Senedd y DU gael ei diddymu. Nid oes lleiafswm cyfnod rhybudd gofynnol ar gyfer cyhoeddiad i ddiddymu Senedd y DU.

Mae'n debygol iawn felly pan fydd dyddiad yr etholiad cyffredinol nesaf yn cael ei gadarnhau'n swyddogol, na fydd digon o amser i wneud cais i gofrestru pleidiau newydd; neu ychwanegu neu newid enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau ar gyfer pleidiau presennol.

Os ydych yn ystyried sefyll ymgeiswyr yn yr etholiad cyffredinol nesaf ac angen gwneud cais i gofrestru neu wneud newidiadau i gofnod cofrestr eich plaid, dylech gyflwyno ceisiadau cofrestru yn gynnar i sicrhau bod gennym ddigon o amser i ni wneud penderfyniad ar eich cais.