Donations and loans received by political parties and non-party campaigners in the UK in first weekly pre-poll report published

Summary

Mae £6,507,146 mewn rhoddion i bleidiau gwleidyddol wedi cael eu hadrodd i'r Comisiwn Etholiadol yn yr adroddiad wythnosol cyn y bleidlais, a gyhoeddwyd cyn etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr.

Mae hyn yn cymharu â £7,054,844 mewn rhoddion a adroddwyd yn yr adroddiad wythnosol cyn y bleidlais cyn etholiad cyffredinol 2017.

Cyn etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr, rhaid i bleidiau gwleidyddol cofrestredig gyflwyno adroddiadau pedair wythnosol yn nodi'r rhoddion a'r benthyciadau dros £7,500 y maent wedi'u derbyn rhwng 6 Tachwedd a 3 Rhagfyr 2019. Rhaid cyflwyno dau adroddiad arall ar ôl y diwrnod pleidleisio am y cyfnod 4 Rhagfyr i 12 Rhagfyr 2019.

Hefyd, mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau cofrestredig hefyd gyflwyno adroddiadau rhoddion wythnosol cyn y bleidlais yn gosod pa roddion y maent wedi'u derbyn dros £7,500. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi ynghyd ag adroddiadau rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol.

Dyma’r etholiad cyffredinol Seneddol cyntaf yn y DU i gael ei gynnal ers i ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno i ganiatáu cyhoeddi gwybodaeth am roddion a benthyciadau yng Ngogledd Iwerddon. Dyma’r tro cyntaf felly i adroddiadau rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais gael eu cyhoeddi ar gyfer pleidiau ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yng Ngogledd Iwerddon. 
 

Crynodeb rhoddion pleidiau gwleidyddol

Party Total
Alliance - Plaid Alliance Gogledd Iwerddon £60,000
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol £5,673,646
Y Blaid Werdd £30,000
Y Blaid Lafur £218,500
Democratiaid Rhyddfrydol £275,000
The Brexit Party £250,000

 

Links to further information

Mae manylion y rhoddion dros £7,500 a adroddwyd gan bob parti yn y cyfnod adrodd hwn ar gael. 

I weld yr holl roddion a adroddwyd gan barti penodol yn y cyfnod adrodd hwn, dilynwch y dolenni isod: 

Mae rhoddion a dderbyniwyd gan Alliance - Alliance Party yng Ngogledd Iwerddon yn y cyfnod adrodd cyn-pleidleisio cyntaf ar gael i'w gweld.

Mae rhoddion a dderbyniwyd gan y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol yn y cyfnod adrodd cyn-pleidleisio cyntaf ar gael i'w gweld. 

Mae rhoddion a dderbyniwyd gan y Blaid Werdd yn y cyfnod adrodd cyn-pleidleisio cyntaf ar gael i'w gweld.

Mae rhoddion a dderbyniwyd gan y Blaid Lafur yn y cyfnod adrodd cyn-pleidleisio cyntaf ar gael i'w gweld.

Mae rhoddion a dderbyniwyd gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn y cyfnod adrodd cyn-pleidleisio cyntaf ar gael i'w gweld.

Mae rhoddion a dderbyniwyd gan y Brexit Party yn y cyfnod adrodd cyn-pleidleisio cyntaf ar gael i'w gweld.

Crynodeb rhoddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Ni nodwyd unrhyw roddion dros £7,500 gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau am y cyfnod adrodd rhwng 6 a 12 Tachwedd.  

Crynodeb benthyciad

Ni wnaeth unrhyw bleidiau gwleidyddol fenthyciadau na chyfleusterau credyd dros £7,500 yn ystod y cyfnod adrodd hwn.

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli newidiadau i ein democratiaeth, 
  • gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Lywodraethau'r DU.

Mae ymgyrchydd di-blaid yn grŵp sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau ond nad yw'n blaid wleidyddol ac nad yw'n sefyll ymgeiswyr. Mae'n rhaid i ymgyrchwyr ddi-blaid gofrestru gyda ni os ydynt am wario mwy na £20,000 yn Lloegr, neu £10,000 yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae rhestr o ymgyrchwyr di-blaid cofrestredig ar gael.

Rhaid i bob plaid wleidyddol gofrestredig gyflwyno adroddiadau rhoddion cyn y bleidlais, oni bai eu bod wedi eithrio eu hunain drwy ddatgan nad ydynt yn sefyll ymgeiswyr. Bydd methu â gwneud hynny yn cael ei ystyried yn unol â'n Polisi Gorfodi. Roedd yn ofynnol i 74 o bartïon adrodd adroddiadau wythnosol cyn y bleidlais.

Yn yr adroddiadau wythnosol cyn y bleidlais, rhaid i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau adrodd am roddion y maent wedi'u derbyn yn ystod y cyfnod perthnasol. Fodd bynnga, mae ganddynt 30 diwrnod ar ôl cael rhodd i wirio bod y rhoddwr yn un a ganiateir a phenderfynnu p'un a i dderbyn y rhodd ai peidio.

Cyhoeddir rhoddion dros £7,500 a dderbynnir gan bartïon yn ystod y trydydd chwarter (1 Gorffennaf i 30 Medi) ar 26 Tachwedd.

Mae manylion y cyfnodau adrodd a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau isod: