Gwariant dros £250,000 yn etholiadau Seneddol Ewrop a gyhoeddwyd

Summary

Heddiw mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi cofnodin gwariant etholiadol pleidiau gwleidyddol a wariodd dros £250,000 yn ymgyrchu yn etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019.

Nododd wyth  o'r pleidiau gwleidyddol a fu'n cystadlu yn yr etholiadau ym Mhrydain Fawr eu bod wedi gwario mwy na £250,000 yn ystod y cyfnod rheoledig a oedd yn rhedeg o 23 Ionawr 2019 tan ddiwrnod pleidleisio, 23 Mai 2019. At ei gilydd, nododd y pleidiau hyn eu bod wedi gwario £11,471,082 ar ymgyrchu yn yr etholiad. 

Mae gofyn i pob blaid wleidyddol a frwydrodd yn yr etholiad Seneddol Ewropeaidd i gyflwyno cofnod gwariant ymgyrchu i'r Comisiwn. O'r wyth plaid a nododd eu bod wedi gwario mwy na £250,000, mae pump yn cael eu hystyried o dan ein Polisi Gorfodi, ar ôl cyflwyno adroddiadau gwariant sydd ddim gyda'r holl wybodaeth a fyddai'n rhoi darlun cyflawn o wariant ymgyrchu i bleidleiswyr.

O'r pump hynny, ac o ganlyniad i'w ffurflenni gwariant anghyflawn, mae ymchwiliadau bellach ar agor i'r Blaid Geidwadol ac Unoliaethol a'r Blaid Werdd. Gall ymchwiliadau pellach yn ymwneud â ffurflenni eraill ddilyn.

Wrth sôn am yr enillion gan bleidiau gwleidyddol, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio:

“Mae’n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld yn glir ac yn gywir sut mae arian yn cael ei wario ar ddylanwadu arnyn nhw mewn etholiadau.

“Pan fydd partïon yn danfon ffurflenni nad ydynt yn gyflawn, rydym yn ceisio cael gwybodaeth gywir cyn ei chyhoeddi. Ond, ni allwn ohirio cyhoeddi ar gyfer hyn. Mewn pum achos y tro hwn bu'n rhaid i ni gyhoeddi gwybodaeth nad ydym yn fodlon ei bod yn hollol gywir. Rydym, yn ôl yr arfer, yn ystyried yr achosion hynny ar gyfer gweithredu pellach yn unol â'n Polisi Gorfodi.”

The eight political parties that reported spending over £250,000:

Yr wyth plaid wleidyddol a nododd eu bod wedi gwario dros £250,000:

Party name Expenditure
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol £2,600,026
Y Blaid Werdd £450,260
Y Blaid Lafur £1,556,028
Democratiaid Rhyddfrydol £2,468,148
'Scottish National Party (SNP)' £257,005
'The Brexit Party' £2,609,834
'The Independent Group for Change' £886,681
'UK Independence Party (UKIP)' £643,100

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk.

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli newidiadau i ein democratiaeth, 
  • gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Lywodraethau'r DU.

Roedd yn ofynnol i bleidiau gwleidyddol a wariodd dros £250,000 yn etholiadau Seneddol Ewrop gyflwyno eu ffurflenni archwiliedig erbyn 23 Tachwedd 2019. 

Mae ffigyrau yn y datganiad yma wedi eu talgrynnu i'r £ agosaf. 

Mae dadansoddiad llawn o wariant plaid ar gael. 

Mae enillion gwariant partïon a wariodd £250,000 neu lai eisoes wedi'u cyhoeddi.