Cyflwyniad

Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu’r gyfradd ar gyfer cynadleddau a gynhelir yn ystod Hydref 2021 a’r tu hwnt. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin ar gyfer cynadleddau a gynhelir hyd at Wanwyn 2021.

Cyflwyniad

Yn ôl cyfraith etholiadol, mae yna reolau y mae’n rhaid i bleidiau gwleidyddol a rhai sefydliadau ac unigolion eu dilyn mewn perthynas â’r rhoddion y maent yn eu derbyn. Mae’r rhain yn cynnwys cefnogaeth a roddir trwy daliadau nawdd, sy’n fath o rodd yn ôl Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA).  

Mae’r rheolau o ran nawdd yn gymwys at y canlynol:

  • Pleidiau gwleidyddol cofrestredig 
  • Ymgyrchwyr di-blaid cofrestredig 
  • Ymgyrchwyr cofrestredig mewn refferenda 
  • Aelodau pleidiau a deiliaid swyddi etholedig 
  • Cymdeithasau aelodau 
  • Ymgeiswyr mewn etholiadau

Gan fod taliadau nawdd yn fath o rodd, mae’r rheolau arferol o ran yr hyn a ganiateir yn gymwys atynt, megis gyda phob math arall o rodd.

Mae’r canllawiau hyn yn nodi’r rheolau o ran nawdd a mathau eraill o daliadau y caiff yr unigolion a’r sefydliadau uchod eu derbyn tuag at eu digwyddiadau, cyhoeddiadau a gweithgareddau eraill.