Blwch crynodeb

Os ydych yn ddinesydd Prydeinig neu Wyddelig cymwys sy’n byw dramor ac sydd wedi byw yn y DU yn flaenorol neu wedi’ch cofrestru i bleidleisio yn y DU, gallwch gofrestru i bleidleisio yn etholiadau Senedd y DU.

Mae rhai newidiadau i bleidleisio o dramor bellach yn berthnasol:

  • Gallwch nawr gofrestru i bleidleisio os oeddech yn byw yn y DU yn flaenorol ond nid oeddech wedi cofrestru i bleidleisio.
  • Gallwch gofrestru i bleidleisio yn y DU waeth pa mor bell yn ôl y gwnaethoch adael neu y cawsoch eich cofrestru i bleidleisio ddiwethaf. 
  • Mae eich datganiad tramor bellach yn ddilys am dair blynedd, gan bara hyd nes 1 Tachwedd yn y drydedd flwyddyn ar ôl iddo ddod i rym (er enghraifft, os bydd eich datganiad yn dod i rym ar 1 Mawrth 2024, bydd yn dod i ben ar 1 Tachwedd 2026).
  • Gallwch gofrestru ar-lein nawr (nid yw hyn ar gael yng Ngogledd Iwerddon).

Os ydych yn bleidleisiwr tramor a gofrestrodd i bleidleisio cyn 16 Ionawr 2024, bydd angen i chi adnewyddu eich cofrestriad pan ddaw eich datganiad i ben. Os gwnaethoch gais am bleidlais drwy ddirprwy cyn 31 Hydref 2023, bydd hyn yn dod i ben ar 31 Ionawr 2024 a bydd angen i chi ailymgeisio am bleidlais drwy ddirprwy.

Rhagor o wybodaeth

Gwirio eich bod wedi cofrestru i bleidleisio

Gwirio eich bod wedi cofrestru i bleidleisio

Os nad ydych yn siŵr a ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, cysylltwch â’r corff perthnasol i gael gwybod. 

Rhowch god post eich cyfeiriad DU diwethaf yn ein hadnodd chwilio i ddod o hyd i fanylion cyswllt.

Gofyn i berson rydych yn ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan

Gofyn i berson rydych yn ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan

Os na fyddwch yn y DU ar y diwrnod pleidleisio, gallwch ofyn i rywun rydych yn ymddiried ynddo i fwrw eich pleidlais ar eich rhan. Gelwir hyn yn bleidlais drwy ddirprwy ac yn aml cyfeirir at y sawl sy’n bwrw eich pleidlais fel eich dirprwy. 

Os na all eich dirprwy gyrraedd yr orsaf bleidleisio, gallant wneud cais i bleidleisio ar eich rhan drwy’r post. Gelwir hyn yn bleidlais ddirprwy drwy'r post. Os ydynt yn pleidleisio drwy’r post, nid oes angen iddynt fyw yn yr etholaeth lle’r oeddech yn byw ddiwethaf neu lle cawsoch eich cofrestru i bleidleisio. 

Pleidleiswyr dienw

Pleidleiswyr dienw

Os ydych o’r farn y gallai cael eich enw a’ch cyfeiriad ar y gofrestr etholiadol effeithio ar eich diogelwch, neu ddiogelwch rhywun sy’n byw gyda chi, gallwch gofrestru i bleidleisio’n ddienw.

Os ydych yn byw dramor ac yn dymuno cofrestru i bleidleisio'n ddienw, ni allwch wneud cais ar-lein drwy GOV.uk a bydd angen i chi gysylltu â'ch cyngor lleol. Gallwch roi cod post eich cyfeiriad diwethaf yn y DU yn ein hadnodd chwilio i ddod o hyd i'w manylion cyswllt. 

Mae angen i chi ailymgeisio i gael eich cofrestru'n ddienw bob blwyddyn, ond dim ond bob tair blynedd y mae angen i chi adnewyddu eich cofrestriad fel pleidleisiwr tramor.

Rhagor o wybodaeth am sut i bleidleisio'n ddienw