Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Overview

Mae ein hadroddiadau yn asesu pa mor effeithiol mae'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cyflawni eu dyletswydd o gynnal cofrestrau etholiadau cywir a chyflawn. Isod, cewch fwy o wybodaeth am:

  • y fframwaith safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau
  • ein hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Rydym wedi bod yn cynnal ymgynghoriad ar safonau perfformiad drafft ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol.  

Rydym yn ddiolchgar am yr adborth a gawsom hyd yma, p'un ai trwy ymatebion i'r ymgynghoriad neu drwy drafodaethau yng nghyfarfodydd AEA ac SAA. Fodd bynnag, rydym yn deall nad yw rhai ohonoch a allai fod wedi bod eisiau ymateb i'r ymgynghoriad wedi gallu gwneud hynny o ystyried yr amgylchiadau presennol. 

Gan gydnabod hyn ac effaith y pandemig coronafirws yn fwy cyffredinol, rydym nawr yn ystyried sut y gallwn adolygu ein hymagwedd at y gwaith safonau perfformiad, gan gydbwyso pwysigrwydd sicrhau bod y safonau a'r offer a'r templedi ategol ar gael i'ch cefnogi chi i gyflawni canfasio eleni tra'n sicrhau ein bod hefyd yn gallu aros yn hyblyg i'r amgylchiadau presennol ac ymateb i unrhyw adborth pellach yr hoffech ei ddarparu.  Byddwn yn eich diweddaru mewn Bwletinau yn y dyfodol wrth i'r cynlluniau hyn ddatblygu.