Application deadlines

Dyddiad cau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, y dyddiad cau i wneud cais am bleidleisio drwy proxy yn etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr 2019 yw 5pm ar 4 Rhagfyr.

Dyddiad cau yng Ngogledd Iwerddon

Yng Nogledd Iwerddon, y dyddiad cau i wneud cais am bleidleisio drwy proxy yn etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr 2019 yw 5pm ar 21 Tachwedd.
 

Make sure you're registered

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru

Er mwyn pleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Dysgwch a ydych yn gymwys i gofrestru a sut i wneud cais

 

Cael pleidlais drwy ddirprwy

Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu os na allwch fwrw eich pleidlais yn bersonol, y gallwch gael rhywun rydych yn ymddiried ynddo i wneud hynny ar eich rhan.

Mae'n rhaid iddo fynd i'ch gorsaf bleidleisio leol i bleidleisio.

Gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Er mwyn gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy, mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen a rhoi rheswm pan na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol. 
Efallai eich bod wedi trefnu i fynd i ffwrdd ar wyliau, neu fod gennych gyflwr corfforol sy'n golygu na allwch fynd i'ch gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio. 

Bydd p'un a gaiff eich rheswm ei dderbyn ai peidio yn dibynnu ar y canlynol: 

 • y math o bleidlais drwy ddirprwy rydych yn gwneud cais amdan
 • pryd rydych yn gwneud cais
 • ble yn y DU rydych wedi cofrestru i bleidleisio

England, Scotland and Wales

Dychwelyd eich ffurflen yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Ar ôl i chi gwblhau eich ffurflen a sicrhau eich bod wedi'i llofnodi, mae angen i chi ei dychwelyd i'ch swyddfa cofrestru etholiadol leol.  

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych bleidlais drwy ddirprwy yn barod, cysylltwch â'ch swyddfa gofrestru etholiadol leol i gael gwybod.

print form

Os na allwch argraffu'r ffurflen gais neu fod angen i chi ei chael mewn fformat hygyrch, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol leol am gymorth.

Gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yng Ngogledd Iwerddon, mae'n rhaid i chi roi rheswm dilys pam na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol.
Gallai hyn fod oherwydd:

 • Salwch
 • Anabledd
 • Gwyliau
 • trefniadau gwaith

O dan amgylchiadau penodol, gallwch hefyd wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy benagored. Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Lawrlwythwch y ffurflen pleidlais absennol a dewch o hyd i ragor o wybodaeth gan Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.

Os gwnaethoch gofrestru i bleidleision ar-lein, bydd angen i chi ddarparu eich Rhif Cofrestru Digidol (DRN) ar eich cais am bleidlais drwy ddirprwy.

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych bleidlais drwy ddirprwy yn barod, cysylltwch â Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon a fydd yn gallu rhoi gwybod i chi.
 

Pwy all fod yn ddirprwy i chi

Gall rhywun fod yn ddirprwy i chi os yw: 

 • yn 18 oed neu'n hŷn (yn yr Alban, gall fod yn 16 oed neu'n hŷn a bwrw'ch pleidlais mewn etholiadau Senedd yr Alban ac etholiadau llywodraeth leol) 
 • wedi cofrestru i bleidleisio
 • yn gallu mynd i'ch gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
 • yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad neu'r refferendwm

Nid oes rhaid i'ch dirprwy fod yn perthyn i chi. Fodd bynnag, os nad yw'n berthynas agos, dim ond i ddau berson ar y mwyaf y gall fod yn ddirprwy iddynt. 

Yr hyn y mae angen i'r dirprwy a benodir gennych ei wneud ar y diwrnod pleidleisio

Mae'n rhaid i'r unigolyn a benodir gennych fel eich dirprwy fynd i'ch gorsaf bleidleisio leol i fwrw'ch pleidlais.

Bydd yn cael cerdyn pleidleisio dirprwy a fydd yn dweud wrtho ble a phryd i fwrw'ch pleidlais ar eich rhan.

Os na fydd yn cael cerdyn pleidleisio dirprwy, dylai ofyn i glerc eich swyddfa cofrestru etholiadol leol. Bydd y clerc yn gallu dweud wrtho ble i fynd i bleidleisio. 

Gallwch bleidleisio'n bersonol hyd yn oed os oes gennych bleidlais drwy ddirprwy, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny cyn i'ch dirprwy bleidleisio ar eich rhan. 
 

Information about postal proxy

If your proxy can't get to the polling station, they can apply to vote for you by post. They can apply to do this by 5pm, 11 working days before the poll. They can contact the electoral services team at your local council for more details and to request a further application form.

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 November 2019
Next review: 11 September 2020