Trosolwg

Mae cyfyngiadau ar faint y gall ymgeiswyr ei wario mewn etholiad, a rheolaethau ar y ffynonellau cyllid ar gyfer y gwariant hwnnw.

Ar ôl etholiadau, mae'n rhaid i ymgeiswyr a'u hasiantau gyflwyno ffurflen gwariant ymgeisydd i'r Swyddog Canlyniadau yn y cyngor lleol. Mae'r ffurflen wariant yn rhestru'r hyn a wariodd yr ymgeisydd yn ystod yr ymgyrch etholiadol a hefyd unrhyw roddion a gawsant.

Ar gyfer etholiadau mawr, fel etholiadau cyffredinol Seneddol y DU, mae Swyddogion Canlyniadau yn anfon copïau o'r ffurflenni gwariant ymgeisydd atom ni. Yna byddwn yn sicrhau bod y data hwn ar gael i chi ei weld.

Er ein bod yn edrych ar y ffurflenni i fonitro cydymffurfiad â'r rheolau, ni allwn gymryd camau pellach ein hunain os canfyddwn wallau.

Cyfrifoldeb yr heddlu yw delio ag unrhyw honiadau bod ffurflenni yn anghywir.