Adnoddau ar gyfer Addysgwyr

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Introduction

Mae’r Comisiwn Etholiadol yn sefydliad gwleidyddol amhleidiol ac annibynnol sy’n darparu gwybodaeth a chanllawiau ynghylch cynnal etholiadau yn y DU mewn modd teg ac i safon uchel. Rydym hefyd yn rheoleiddio cyllid pleidiau gwleidyddol.

Rydym wedi cynhyrchu hwn fel set o adnoddau llythrennedd gwleidyddol ar gyfer pobl 14-18 mlwydd oed yng Nghymru i roi iddynt y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i allu bwrw eu pleidlais gyda hyder.

Bydd y llyfryn hwn yn eich cynorthwyo, fel rhywun sy’n addysgu pobl 14 i18 oed, i gyflawni sesiynau am bleidleisio, naill ai mewn ystafell ddosbarth, clwb ieuenctid, neu ble bynnag y bo cyfle i drafod y pwnc hwn. 

Handbooks

Croeso i dy bleidlais

Ar hyn o bryd, gall mwy o bobl bleidleisio yng Nghymru nag erioed o’r blaen. Gall pobl 16 ac 17 oed bleidleisio mewn rhai etholiadau, a does dim ots ble cawsant eu geni na beth yw eu cenedligrwydd, cyn belled ag y bônt yn byw yng Nghymru.

Gall pleidleisio a gwleidyddiaeth ymddangos yn ddryslyd. Gall fod llawer o eiriau ac esboniadau aneglur a hen-ffasiwn, ac mae’n rhwydd i bobl ifanc deimlo nad yw pleidleisio ar eu cyfer nhw. 

Rydym am ddangos i bobl ifanc bod gwleidyddiaeth yn effeithio ar bopeth o’u hamgylch. O ba mor hir mae pobl ifanc yn aros yn y system addysg, i reolau rhentu; o argaeledd 5G, i ba mor aml y caiff biniau eu casglu.

I wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau a’u cymdeithas, mae rhaid iddynt wneud eu rhan dros ddemocratiaeth. Un ffordd o gymryd rhan yw pleidleisio mewn etholiadau, fel y gelli di ddewis pwy sy’n dy gynrychioli di ac yn gwneud penderfyniadau ar dy ran. 

Gall trafod y materion hyn, a deall pa gyfleoedd sydd ar gael ar ôl troi’n 16 oed, helpu person ifanc i ddod yn bleidleisiwr ymrwymedig am flynyddoedd i ddod. Trwy ddefnyddio ein hadnoddau, rydym ni am i bobl ifanc yng Nghymru deimlo’n hyderus i gymryd rhan mewn etholiadau yn eu hardal a gwybod bod eu pleidlais nhw o bwys.

Siarad am wleidyddiaeth

Gall gwleidyddiaeth weithiau fod yn anodd ei thrafod. Gall teimlo’n arbennig o anodd os ydych chi’n hwyluso tafod ar y materion hyn ymysg pobl ifanc. Mae’n hawdd osgoi siarad am bleidleisio yn gyfan gwbl, ond po fwyaf o drafod sydd, mwyaf oll y bydd pobl ifanc ynghlwm wrth bethau.

Rydym wedi dylunio ein hadnoddau i adlewyrchu gwerthoedd ein sefydliad, sef didueddrwydd ac annibyniaeth. Nid ydyn nhw’n annog pobl ifanc i feddwl mewn ffordd arbennig. Byddem yn eich annog i gyflawni’r sesiynau yn yr un ysbryd.

Dylid annog trafod a dadlau ymysg eich pobl ifanc: dyma wleidyddiaeth ar waith. Po fwyaf rydym yn trafod materion mawr, mwyaf yn y byd y gallwn ei ddysgu, a mwyaf oll yr effaith a gawn.

Fodd bynnag, byddem yn awgrymu eich bod chi, fel addysgwr, yn ymgadw rhag mynegi eich barn eich hunan yn y trafodaethau hyn. Yn hytrach, gallech ofyn cwestiynau damcaniaethol megis ‘beth am hyn...?’ i sbarduno trafod, ond byddwch yn ymwybodol y dylai hyn fod yn gytbwys.

Gall trafod gwleidyddiaeth ennyn angerdd mewn pobl ifanc, sy’n beth gwych. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod yn barchus tuag at safbwyntiau gwahanol bob tro, a dylid pwysleisio hyn ar ddechrau eich sesiynau. Efallai y bydd eich pobl ifanc yn meddwl yn wahanol i’w gilydd, ond mae’n bwysig bod yr iaith yn addas, a bod pawb yn gwrando ac yn parhau i barchu ei gilydd.

Ar ddiwedd eich sesiynau, anogwch eich pobl ifanc i drosglwyddo yr hyn maen nhw wedi ei ddysgu i’w ffrindiau a’u teulu fel y gallant ysbrydoli cynifer o bobl â phosib i gymryd rhan a gwybod bod eu pleidlais o bwys.

Wythnos croeso i dy bleidlais 

Cofiwch yr wythnos 24 – 30 Ionawr 2022 

Dechreuwch y sgwrs am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth gyda phobl ifanc cyn yr etholiadau sy’n cael eu cynnal ym mis Mai 2022 drwy gymryd rhan yn Wythnos croeso i dy bleidlais 2022.

Rydym yn gofyn i ysgolion gymryd rhan yn yr wythnos drwy ddefnyddio ein hadnoddau diduedd i rannu gwybodaeth am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth gyda phobl ifanc a’u hannog i gofrestru i bleidleisio.

Cofrestrwch am ddiweddariadau er mwyn bod ymhlith y cyntaf i glywed am adnoddau llythrennedd gwleidyddol newydd a chael mwy o wybodaeth am Wythnos croeso i dy bleidlais 2022.
 

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.