Cyhoeddi’r cyfrifon ariannol diweddaraf ar gyfer pleidiau gwleidyddol mwy y DU

Summary

Mae cyfrifon ariannol pleidiau gwleidyddol ac unedau cyfrifyddu sydd ag incwm neu warian dros £250,000 wedi eu cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae'r cyfrifon hyn ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Rhagfyr 2019.

Dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio:

“Rhaid i bleidiau gwleidyddol gadw cofnodion ariannol a chyflwyno datganiadau cyfrifon i ni. Mae cyhoeddi’r data hwn yn helpu pleidleiswyr i weld incwm pleidiau gwleidyddol, a faint y maent yn ei wario. Dyma ran bwysig o gyflawni tryloywder mewn cyllid gwleidyddol yn y DU, a gwella hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn ein prosesau democrataidd.”

Incwm a gwariant pleidiau

Adroddodd 16 plaid yn y DU fod ganddynt incwm neu wariant dros £250,000. Cyfanswm incwm y pleidiau hyn oedd £185,837,000, a chyfanswm eu gwariant oedd £169,103,000. Mewn gwrthgyferbyniad, adroddodd 15 plaid yn 2018 gyfanswm incwm o £99,608,000 a chyfanswm gwariant o £101,369,000.

Plaid Incwm Gwariant
Alliance - Alliance Party of Northern Ireland £388,644 £382,221
Y Blaid Gydweithredol £1,252,548 £1,224,997
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol £67,995,000 £54,908,000
Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd - D.U.P. £499,957 £487,904
Y Blaid Werdd £3,454,562 £3,177,323
Y Blaid Lafur £57,295,000 £57,278,000
Y Democratiaid Rhyddfrydol £24,617,940 £19,905,925
Plaid Cymru £888,826 £1,023,492
Plaid Werdd yr Alban £417,945 £399,144
Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP) £5,290,815 £5,609,024
Sinn Féin £2,495,054 £1,536,119
Plaid Brexit £17,290,036 £18,904,591
The Independent Group for Change £1,611,031 £1,496,216
Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP) £1,162,622 £1,586,620
Plaid Unoliaethwyr Ulster £325,900 £345,637
Plaid Cydraddoldeb Menywod £851,424 £838,131

Mae manylion cyfrifon ariannol llawn pob un o’r 16 plaid wleidyddol ar gael ar wefan y Comisiwn

Incwm a gwariant uned gyfrifyddu

Gall pleidiau gwleidyddol gofrestru 'unedau cyfrifyddu' gyda'r Comisiwn Etholiadol. Dyma unedau cyfansoddol neu ymlynol pleidiau gwleidyddol, gan gynnwys pleidiau etholaethol, sydd â chyllid ar wahân i’r brif blaid. 

Mae 17 o unedau cyfrifyddu wedi adrodd gwariant neu incwm sydd dros £250,000. Fe wnaeth yr unedau cyfrifyddu hyn adrodd cyfanswm incwm o £12,465,104, a chyfanswm gwariant o £11,634,000.

Y deg uned gyfrifyddu a wnaeth adrodd yr incwm neu wariant mwyaf dros £250,000:

Plaid Uned gyfrifyddu Incwm Gwariant
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol Dinasoedd Llundain a San Steffan £541,428 £473,765
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol Kensington, Chelsea a Fulham £372,548 £348,175
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol Wyre Forest £409,614 £49,045
Y Blaid Lafur Y Blaid Lafur yr Alban £339,722 £413,384
Y Democratiaid Rhyddfrydol ALDC £941,624 £947,843
Y Democratiaid Rhyddfrydol Lleogr £3,915,376 £3,791,238
Y Democratiaid Rhyddfrydol Llundain £419,738 £370,112
Y Democratiaid Rhyddfrydol Swyddfa Seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol £1,288,587 £1,310,782
Y Democratiaid Rhyddfrydol Yr Alban £600,519 £647,117
Scottish National Party (SNP) Grŵp Seneddol Plaid Genedlaethol yr Alban £1,379,951 £1,396,395

Mae’r cyfrifon ariannol ar gyfer pob un o’r unedau cyfrifyddu a gyhoeddwyd heddiw ar gael ar wefan y Comisiwn.

Cymariaethau â chyfansymiau’r blynyddoedd blaenorol

Isod mae’r cyfansymiau ar gyfer pob cyfrif ariannol pleidiau gwleidyddol a’u hunedau cyfrifyddu a oedd dros y trothwy o £250,000 yn y ddwy flwyddyn ariannol ddiwethaf: 

Pleidiau gwleidyddol

  2017 2018 2019
Incwm £125,659,000 £99,608,000 £185,837,000
Gwariant £124,700,000 £101,369,000 £169,103,000

Unedau cyfrifyddu

  2017 2018 2019
Incwm £7,991,000 £7,818,000 £12,120,000
Gwariant £7,919,000 £7,334,000 £11,634,000

Cyflwyno'n hwyr

Fe wnaeth un blaid wleidyddol a dwy uned gyfrifyddu fethu â chyflwyno’u cyfrifon erbyn y dyddiad cau, sef 7 Gorffennaf 2020. Lle bo pleidiau wedi cyflwyno eu cofnodion yn hwyr o ganlyniad i resymau sy’n ymwneud â’r pandemig, byddwn yn ystyried hyn yn llawn wrth ystyried pa gamau gweithredu - os o gwbl -  a fyddai’n briodol a chymesur. Rydym yn fodlon bod effaith cyfyngiadau cloi ar blaid neu uned gyfrifyddu yn esgus rhesymol dros gyflwyno cofnodion yn hwyr.

Diwedd

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau drwy ffonio 020 7271 0704 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk Tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 07789 920414.

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bleidiau gwleidyddol gydag incwm dros £25,000 archwilio eu cyfrifon yn annibynnol, a chynnwys yr adroddiad hwn gyda’u cyflwyniad. Nid yw'r ffaith bod Datganiad Cyfrifon wedi ei gyhoeddi ar wefan y Comisiwn yn golygu bod y Comisiwn Etholiadol wedi ei wirio na'i ddilysu.

Mae ffigyrau incwm a gwariant wedi'u talgrynnu. Mae'r union ffigyrau i'w gweld yn ein cronfa ddata ar-lein.

Cafodd manylion ariannol pleidiau ac unedau cyfrifyddu gydag incwm neu wariant o dan £250,000 yn 2019 eu cyhoeddi fis diwethaf ac maent ar gael ar ein gwefan. Nid yw’n ofynnol i unedau cyfrifyddu gydag incwm a gwariant o £25,000 neu lai gyflwyno eu cyfrifon. 

Gellir cael hyd i fanylion am sut y deliwyd ag achosion blaenorol o fethiannau i gyflwyno Datganiad Cyfrifon erbyn y dyddiad cau yn ein cyhoeddiadau achosion a gaewyd.