Ymchwiliadau manwl a chymhleth

Pan fydd ymchwiliad yn fanylach neu'n fwy cymhleth, neu lle rydym o'r farn bod budd sylweddol i'r cyhoedd yn gysylltiedig â'r ymchwiliad, byddwn yn cyhoeddi crynodebau achos. Mae'r achosion hyn ar gael uchod.

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben yn ddiweddar bob mis. Mae'r tablau hyn yn cynnwys y drosedd bosibl (troseddau posibl) y gwnaethom ymchwilio iddi (iddynt), ein canfyddiadau, a pha gamau gweithredu a gymerwyd gennym.

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am ymchwiliadau nas cynhwysir yma, cysylltwch â ni.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2019 – Presennol

Cyhoeddwyd 18 Chwefror 2020

Enw a math o endid a reoleiddirPotential offence or contraventionPenderfyniad, cosb a statws presennolCrynodeb byr o'r rhesymau dros y penderfyniadau
Plaid Cymru 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â chyflwyno adroddiadau rhoddion chwarterol cywir.

Troseddau.

Cyfanswm y cosbau ariannol £29,268

Yn ddyledus erbyn 2 Mawrth 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Campaign Against Pedestrianisation of Oxford Street 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Arts party 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Mr Andy Street
(derbynnydd a reoleiddir)
Methu â chyflwyno adroddiadau rhoddion o fewn 30 diwrnod i dderbyn y rhoddion.

Dim troseddau.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Yn dilyn ymchwiliad, roedd y Comisiwn yn fodlon na chafodd unrhyw droseddau eu cyflawni.
Sarah Wollaston (ymgeisydd yn etholiad cyffredinol Senedd y DU, mis Rhagfyr 2019)Ni chynhaliwyd ymchwiliad.

Dim penderfyniad o drosedd.

Fforffedu'r rhoddion yn wirfoddol.

Derbyniodd Dr Wollaston roddion gan ddau roddwr nas caniateir tuag at ei hymgyrch ar gyfer Etholiadol Cyffredinol y Senedd, gwerth cyfanswm o £151.85. Derbyniodd y Comisiwn fforffediad gwirfoddol o werth llawn y rhoddion.
Ashley Dalton (ymgeisydd yn etholiad cyffredinol Senedd y DU, mis Rhagfyr 2019)Ni chynhaliwyd ymchwiliad.

Dim penderfyniad o drosedd.

Fforffedu'r rhoddion yn wirfoddol.

Derbyniodd Ms Dalton rodd gan roddwr nas caniateir tuag at ei hymgyrch ar gyfer etholiad cyffredinol y Senedd, gwerth cyfanswm o £100.00. Derbyniodd y Comisiwn fforffediad gwirfoddol o werth llawn y rhodd.
Go Movement Limited 
(cyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE)
Methu â chyflwyno ffurflen gwariant gywir ar gyfer y refferendwm; methu â chyflwyno datganiad o wariant tybiannol; methu a rhoi adroddiad ar dreuliau sy'n gysylltiedig â refferendwm yr aed iddynt fel rhan o gynllun cyffredin; Methu â chyflwyno datganiad o wariant tybiannol; Methu â rhoi adroddiad ar dreuliau sy'n gysylltiedig â refferendwm yr aed iddynt fel rhan o gynllun cyffredin.

Trosedd.

£400 (cosb ariannol amrywiadwy).

Yn ddyledus erbyn 12 Chwefror 2020.

Canfu'r ymchwiliad y bu methiant i gyflwyno ffurflen gwariant gywir ar gyfer y refferendwm. Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Y Blaid Werdd 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â rhoi gwybod i'r Comisiwn bod y swyddog uned gyfrifyddu cofrestredig wedi newid erbyn y dyddiad dyledus.

Trosedd.

£400 (cosb ariannol amrywiadwy).

Talwyd ar 13 Ionawr 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
The Entertainment Party 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Cosb ariannol amrywiadwy o £350).

Yn ddyledus erbyn 10 Chwefror 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Black Country Party 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

£200 (cosb ariannol benodedig).

Talwyd ar 9 Ionawr 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Carlton Club 
(cymdeithas aelodau)
Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir o fewn 30 diwrnod i'w chael; Methu â chyflwyno adroddiad rhoddion o fewn 30 diwrnod i dderbyn rhodd. 

Dim troseddau.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Yn dilyn ymchwiliad, roedd y Comisiwn yn fodlon na chafodd unrhyw droseddau eu cyflawni.
Sovereign Republic 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â chyflwyno datganiad o gyfrifon 2018.

Dim penderfyniad o drosedd.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd ymchwiliad ei agor gan y Comisiwn, ond ni wnaed penderfyniad o drosedd am nad oedd er budd y cyhoedd i gymryd camau pellach ar y mater. Mae'r blaid wedi'i datgofrestru'n statudol.
National Conservative Draws Society 
(cymdeithas anghorfforedig)
Methu â rhoi gwybod am roddion gwerth dros £25,000 i blaid wleidyddol.

Troseddau.

Cosb ariannol amrywiadwy o £750.

Taliad yn ddyledus erbyn 26 Rhagfyr 2019.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â chyflwyno adroddiadau rhoddion wythnosol cywir ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2017.

Trosedd.

Cosb ariannol amrywiadwy o £400.

Talwyd ar 28 Tachwedd 2019.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Croydon 
(cymdeithas anghorfforedig)
Methu â rhoi gwybod am roddion gwerth dros £25,000 i blaid wleidyddol.

Troseddau.

Cosb ariannol amrywiadwy o £350.

Talwyd ar 2 Rhagfyr 2019.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Cynghorwyr Ceidwadol Bwrdeistref Brenhinol Kensington a Chelsea (cymdeithas anghorfforedig)Methu â rhoi gwybod am roddion gwerth dros £25,000 i blaid wleidyddol.

Troseddau.

Cosb ariannol amrywiadwy o £300.

Taliad yn ddyledus erbyn 26 Rhagfyr 2019.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Cross-Community Labour Alternative 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr.

Troseddau.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Grassroots Out Limited 
(cyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE)
Adroddiadau cyn y bleidlais anghywir ar gyfer refferendwm yr UE; adroddiad gwariant anghywir.

Troseddau.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Gan ystyried yr holl amgylchiadau, nid oedd y Comisiwn o'r farn ei bod yn gymesur cyflwyno unrhyw sancsiwn yn yr achos hwn.
Our Nation 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cyflwynwyd y cyfrifon yn hwyr gan y blaid, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni osodwyd sancsiwn. Mae'r blaid wedi'i datgofrestru'n statudol.
Friends of Rochford 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr; Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr; Methu â rhoi gwybod i'r Comisiwn bod y swyddog cofrestredig wedi newid erbyn y dyddiad dyledus.

Dim trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd yr adroddiadau a'r hysbysiad eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Animal Welfare Party (Gogledd Iwerddon) 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiadau o gyfrifon 2016, 2017 a 2018 yn hwyr.

Dim troseddau.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Yn dilyn ymchwiliad, roedd y Comisiwn yn fodlon na chafodd unrhyw droseddau eu cyflawni.
Y Blaid Lafur 
(uned gyfrifyddu Eltham)
Methu â chyflwyno adroddiadau trafodion chwarterol cywir.

Dim penderfyniad o drosedd.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd ymchwiliad ei agor gan y Comisiwn, ond ni wnaed penderfyniad o drosedd oherwydd yr amser a oedd wedi mynd heibio ers y troseddau honedig.
Renew 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

£200 (cosb ariannol benodedig).

Talwyd ar 10 Hydref 2019.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Unity in Action 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

Cosb ariannol benodedig o £200.

Taliad yn ddyledus erbyn 11 Tachwedd 2019.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Chesterfield and North Derbyshire Independents 
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Dim trosedd.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr. Fodd bynnag, daeth yr ymchwiliad i'r casgliad bod esgus rhesymol dros y methiannau a nodwyd.
Wandsworth Planning Reform Party
(plaid gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

£600 (cosb ariannol anrywiadwy).

Payment due by 30 October 2019. Not paid within 28 days. Fine increased to £750.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Plumpstead Party
(plaid gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

£300 (cosb ariannol amrywiadwy).


Paid 30 September 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
British Centre Left Party
(plaid gofrestredig)
Danfon adroddiad o thrafodion chwarterol yn hwyr.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid yr adroddiad yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb. Mae'r blaid bellach wedi dagofrestru'n wirfoddol.
Scotland - Unhyphenated
(plaid gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid yr adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Wake Up and Vote
(cyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE)
Failure to submit a return containing a statement of all payments made in respect of referendum expenses

Trosedd.

£1,800 (cosb ariannol amrywiadwy).

Talwyd 17 Medi 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Scottish Unionist Association Trust
(cymdeithas anghorfforedig / cymdeithas aelodau)
Methu â rhoi hysbysiad o roddion i blaid wleidyddol dros £25,000; Methu ag adrodd rhoddion ar amser gan gymdeithas aelodau.

Troseddau. 

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £1,800 (£1,300; £250; £250 cosbau ariannol amrywiol).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 16 Awst 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Ealing Council Labour Group (cymdeithas anghorfforedig)Methu â rhoi hysbysiad o roddion i blaid wleidyddol dros £25,000.

Trosedd.

£300 (cosb ariannol amrywiadwy).

Talwyd 16 Awst 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Southampton Independents
(plaid gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

No sanction

Closed without further action.

Danfonodd y blaid yr adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb. Mae'r blaid bellach wedi dagofrestru'n wirfoddol.
Legacy
(plaid gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid yr adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb. Mae'r blaid bellach wedi dagofrestru'n wirfoddol.
Aspire
(plaid gofrestredig)
Danfon adroddiad o rhoddion chwarterol yn hwyr.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid yr adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
DDB UK Limited
(cyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE)
Failure to submit a return containing a statement of all payments made in respect of referendum expenses.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

DDB UK Limited failed to properly report spending on a joint campaign with Wake Up And Vote, but DDB had already been fined for this offence in relation to inaccuracies previously identified. No further sanction could therefore be imposed.
We Are Europe
(cyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE)
Failure to submit a return containing a statement of all payments made in respect of referendum expenses.

Dim trosedd.

Amherthnasol.

Cau'r achos heb gamau pellach.

The Commission investigated whether WAE had failed to report spending on a joint campaign with others, but concluded that it had not been part of the joint campaign in question. Therefore no reporting of joint spending was required and no offence was committed.
Daeth y Comisiwn i ben ag ymchwiliadau i fethiannau gan dri endid a reoleiddir i gydymffurfio â PPERA. Rhoddodd y Comisiwn gosb o £250, £300 a £600. Ni all y Comisiwn ddatgelu mwy o wybodaeth ynghylch yr achos oherwydd cyfyngiadau ar ddatgelu yn unol ag adran 71E PPERA. Y dyddiad cau ar gyfer talu neu apelio’s cosb yw 9 Medi 2019.

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (Uned cyfrifo Beckenham)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd

Cosb ariannol amrywiadwy o £400

Taliad yn ddyledus ar 26 Awst 2019

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Democratiaid Rhyddfrydol (Uned cyfrifo Southwark)Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd

Cosb ariannol amrywiadwy o £400

Talwyd ar 6 Awst 2019

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Michelle McIlveen - Aelod o'r Cynulliad Deddfwriaethol (Derbynnydd a reoleiddir)Methu â rhoi gwybod am rodd o fewn 30 diwrnod

Trosedd

Cosb ariannol benodedig o £200

Talwyd ar 2 Gorffennaf 2019

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Jonathan Buckley - Aelod o'r Cynulliad Deddfwriaethol (Derbynnydd a reoleiddir)Methu â rhoi gwybod am rodd o fewn 30 diwrnod

Trosedd

Cosb ariannol benodedig o £200

Talwyd ar 1 Gorffennaf 2019

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
William Humphrey - Aelod o'r Cynulliad Deddfwriaethol (Derbynnydd a reoleiddir)Methu â rhoi gwybod am rodd o fewn 30 diwrnod

Trosedd

Cosb ariannol benodedig o £200

Talwyd ar 1 Gorffennaf 2019

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Andrea Venzon (Ymgeisydd rhanbarth Llundain, etholiad Senedd Ewrop, Mai 2019)Methu â rhoi gwybod am roddion gan roddwyr nas caniateir o fewn 30 diwrnod

Dim penderfyniad o drosedd

Fforffediad gwirfoddol o roddion (sy'n werth dros £1,360)

Fforffediad gwirfoddol o roddion
Britain First
(plaid gofrestredig)
Methu â chydymffurfio gyda hysbysiad statudol; methu â danfon adroddiad archwilio ar gyfer cyfrifon; methu â chadw cofnodion cyfrifo cywir; methu â danfon adroddiad rhoddion chwarterol cywir

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £44,200 (£20,000; £5,500; £11,000; a £7,700 cosbau ariannol amrywiol).

Taliad yn ddyledus erbyn 16 Gorffennaf 2019. Cytunwyd i dderbyn rhandaliadau.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Scottish National Party
(uned cyfrifo Etholaeth Moray)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 18 Mehefin 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Plaid Cymru
(uned cyfrifo Grŵp San Steffan)
Danfon datganiad o gyfrifon 2015, 2016 a 2017 yn hwyr.

Troseddau.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd yr uned cyfrifo y cyfrifon yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Y Blaid Lafur
(plaid gofrestredig)
Failure to deliver accurate quarterly donations reports

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £1,000 (£500 a £500 cosbau ariannol amrywiol).

Talwyd ar 13 Gorffennaf 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Y Blaid Lafur
(plaid gofrestredig)
Methu â danfon cofnod gwariant sy'n cydymffurfio ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £750 (£500 a £250 cosbau ariannol amrywiol).

Talwyd ar 13 Gorffennaf 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (uned cyfrifo Wakefield)Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 23 Mai 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (uned cyfrifo Skipton a Ripon)Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd yr uned cyfrifo y cyfrifon yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Democratiaid Rhyddfrydol
(uned cyfrifo Kensington a Chelsea)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 25 Ebrill 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Democratiaid Rhyddfrydol
(uned cyfrifo Cambourne, Redruth a Hayle)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 7 / 25 Ebrill 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Scottish Democratic Alliance
(plaid gofrestredig)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Taliad yn ddyledus erbyn 12 Mehefin 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
British Resistance (plaid gofrestredig)Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£300 (cosb ariannol amrywiol).

Talwyd ar 23 Ebrill.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
The Entertainment Party
(plaid gofrestredig)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Taliad yn ddyledus erbyn 3 Mai 2019. Heb dalu o fewn 28 diwrnod, cynyddwyd y gosb i £250.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Taking the Initiative
(plaid gofrestredig)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr; danfon adroddiadau o gyfrifon a thrafodion chwarterol yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Talwyd ar 23 Ebrill 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Y Blaid Lafur
(uned cyfrifo Watford)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodol).

Talwyd ar 7 Ebrill 2019.

Ystyriodd y Comisiwn, yn unol â'r polisi gorfodi, fod y cosbau yn briodol yn yr achos hwn.
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (uned cyfrifo Wells)Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd yr uned cyfrifo y cyfrifon yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Democratiaid Rhyddfrydol
(uned cyfrifo City of Bradford)
Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd yr uned cyfrifo y cyfrifon yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2018 – Mawrth 2019