Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2021 – Presennol

Diweddarwyd ddiwethaf ar 21 Rhagfyr 2021.

Enw a math o endid a reoleiddir Trosedd neu dramgwydd posib Penderfyniad, cosb a statws presennol Crynodeb byr o'r rhesymau dros y penderfyniadau
Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP)
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â chyflwyno hysbysiadau cyflawn a dilys o newidiadau i arweinwyr cofrestredig y blaid ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon; methu â chyflwyno hysbysiad o newid i gyfeiriad cofrestredig y blaid.

Torri gofyniadau rhagnodedig.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd y Comisiwn yn fodlon na chyflawnwyd unrhyw dramgwydd mewn perthynas â newid cyfeiriad cofrestredig y blaid. Cyflawnwyd dau dramgwydd mewn perthynas â'r newid i arweinwyr y pleidiau cofrestredig. Fodd bynnag, roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd sancsiynau.
English Democrats
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Danfon adroddiad o thrafodion chwarterol yn hwyr.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Cyflwynwyd yr adroddiad yn hwyr ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni osodwyd cosb.
Plaid Ceidwadol ac Unoliaethol (DU)
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon adroddiad rhoddion chwarterol cywir; methu â chadw cofnodion cyfrifyddu cywir.

Trosedd a thorri gofyniad rhagnodedig.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £17,800 (Cosbau Ariannol Amrywiadwy o £16,250 a £1,550).

Taliad yn ddyledus erbyn 22 Ionawr 2022.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Renew
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Trosedd.

£2,800 Cosb Ariannol Amrywiadwy.

Talwyd ar 8 Rhagfyr 2021.

Roedd sancsiwn yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Y Democratiaid Rhyddfrydol
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon adroddiad rhoddion chwarterol cywir.

Troseddau.

Dim sancsiwn.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Abolish the Welsh Assembly Party (plaid wleidyddol gofrestredig a hyrwyddwr); Solopress Ltd (argraffydd) Methu â chynnwys gwasgnod ddilys ar ddeunydd ymgyrchu.

Dim trosedd mewn perthynas â'r hyrwyddwr. Trosedd mewn perthynas â'r argraffydd.

Dim sancsiwn.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Centrum Campaign Limited
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Methu â cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019.

Dim trosedd (esgus rhesymol).

Cau'r achos heb gamau pellach.

Darparodd yr ymgyrchydd dystiolaeth o esgus rhesymol. Dim ond lle nad oes esgus rhesymol y gellir dod o hyd i'r drosedd dan sylw ac felly na chyflawnwyd unrhyw drosedd. Daeth cofrestriad y sefydliad i ben ar 16 Medi 2020.
Shaun Bailey
(gweithredwr a reoleiddir)
Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir o fewn 30 diwrnod o dderbyn y rhodd.

Dim trosedd.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Derbyniodd Mr Bailey rodd o £10,000 ym mis Gorffennaf 2020. Fodd bynnag, penderfynodd ymchwiliad y Comisiwn nad oedd Mr Bailey wedi derbyn y rhodd yn rhinwedd ei swydd fel gweithredwr a reoleiddir.
Scottish National Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Riportio rhoddion yn hwyr.

Dim trosedd.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd yn ymddangos bod y blaid wedi riportio dau rhodd yn hwyr. Fodd bynnag, penderfynodd ymchwiliad y Comisiwn nad oedd y naill daliad na'r llall yn rhodd ac felly nid oeddent yn adroddadwy.
Space Navies (DU)
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion  wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr;  methu â chyflwyno datganiad wedi'i lofnodi.

Dim penderfyniadau o droseddau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Cyflwynwyd yr adroddiadau wythnosol yn hwyr. Ni wnaeth y Comisiwn unrhyw benderfyniad ar drosedd oherwydd amgylchiadau personol trysorydd y blaid a olygai nad oedd yn gymesur i ymchwilio bellach. Dadgofrestrwyd y blaid yn statudol ar 20 Hydref 2021.
Best for Britain Limited
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Methu â danfon cofnod gwariant cyflawn ar gyfer etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019; Cyflwyno adroddiad rhoddion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £3,000 (Cosbau Ariannol Amrywiadwy o £2,000 a £1,000).

Talwyd ar 6 Hydref 2021.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
UK European Union Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon cofnod gwariant cyflawn ar gyfer etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019; methu â chyflwyno datganiad wedi'i lofnodi; danfon cofnod rhoddion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

£200 Cosb Ariannol Benodedig mewn perthynas â'r cofnod gwariant anghyflawn. 

Talwyd ar 19 Hydref 2021.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Taking the Initiative
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Darparu datganiad cyfrifon yn hwyr; methu â hysbysu'r Comisiwn o newid i trysorydd cofrestredig y blaid o fewn 14 diwrnod.

Trosedd a thorri gofyniad rhagnodedig.

Dim cosbau.

Cau's achos heb gamau pellach.

Danfonwyd y cyfrifon yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Represent Us Ltd
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Talu hawliad treuliau ymgyrchu ar ôl 30 diwrnod heb ganiatâd; talu treuliau ymgyrch tu allan i'r 60 diwrnod.

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Talwyd tri hawliad heb ganiatâd llys a thalwyd dau y tu allan i 60 diwrnod. Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd unrhyw sancsiynau. Daeth cofrestriad y sefydliad fel ymgyrchydd di-blaid i ben ar 2 Mehefin 2021.
The League Against Cruel Sports
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Talu treuliau ymgyrch tu allan i'r 60 diwrnod.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Talwyd un hawliad y tu allan i 60 diwrnod. Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd sancsiwn.
Labour Together
(cymdeithas aelodau)
Methu â chyflwyno adroddiadau rhoddion cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn rhoddion, riportio rhodd yn anghywir, methu â phenodi person cyfrifol cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn rhodd.

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £14,250 (Cosbau Ariannol Amrywiadwy o £14,000 a £250).

Talwyd ar 2 Medi 2021.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Labour Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon adroddiadau rhoddion chwarterol cywir.

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £1,820 (Cosbau Ariannol Amrywiadwy o £400, £320, £360, £300 a £440).

Talwyd ar 1 Medi 2021.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Gwlad
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Trosedd.

£200 Cosb Ariannol Benodedig.

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 6 Medi 2021.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Green Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon cofnod gwariant yn cynnwys datganiad o'r holl daliadau a wnaed mewn perthynas â threuliau ymgyrchu ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop 2019; methu â danfon cofnod gwariant cyflawn (anfonebau ar goll).

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
The Justice and Anti-Corruption Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Trosedd.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid y cofnod gwariant yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Real Change Lab Limited (ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
 
Methu â cyflwyno cofnod gwariant yn cynnwys datganiad o'r holl roddion perthnasol a dderbyniwyd ar gyfer Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU 2019.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Mae'r holl roddion perthnasol bellach wedi eu adrodd. Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd sancsiwn. Daeth cofrestriad y sefydliad fel ymgyrchydd di-blaid i ben ar 4 Mehefin 2021.
Advance Together
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid yr adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb. Mae'r blaid bellach wedi dagofrestru'n wirfoddol.
Alliance - Alliance Party of Northern Ireland
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol cywir.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Net Tax Payers Consent Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid yr adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
The Cynon Valley Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon cofnod gwariant cyflawn ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 (anfonebau ar goll); methu â chynnwys datganiad cydymffurfiol â ffurflen gwariant etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019.

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb. Mae'r blaid bellach wedi'i dadgofrestru'n statudol.
Keep Our NHS Public (cyhoeddwr); Solopress Limited (argraffydd) Methu â chynnwys gwasgnod ddilys ar ddeunydd ymgyrchu.

Troseddau mewn perthynas â'r 
hyrwyddwr a'r argraffydd.

£500 cosb ariannol amrywiadwy osodwyd ar yr hyrwyddwr. Ni osodwyd sancsiwn ar yr argraffydd.

Talwyd ar 28 Mehefin 2021.

Roedd sancsiwn mewn perthynas â'r cyhoeddwr yn briodl yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi. Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd unrhyw sansiwn ar yr argraffydd a'r hyrwyddwr.
Plaid Ceidwadol ac Unoliaethol (DU)
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon adroddiad rhoddion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU 2019 cywir; methu â danfon cofnodion rhoddion chwarterol cywir; methu â dychwelyd rhodd nas caniateir o fewn 30 diwrnod o'i dderbyn.

Troseddau.

Dim sancsiynau. Fforfediad gwirfoddol.

Caewyd heb gamau pellach.

Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd unrhyw sancsiynau. Derbyniodd y blaid rhoddion gwerth £12,200 gan pump rhoddwr nas caniateir. Derbyniodd y Comisiwn fforffedu gwirfoddol gwerth llawn y rhoddion.
Global Justice Now Ltd
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Methu â danfon cofnod gwariant cyflawn ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 (anfonebau ar goll); talu anfoneb yn hwyrach na 30 diwrnod ar ôl diwedd y cyfnod rheoledig.

Dim troseddau.

Caewyd heb gamau pellach.

Nid oedd y Comisiwn yn fodlon bod trosedd wedi'i chyflawni y tu hwnt i amheuaeth resymol.
Capitalist Worker
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019 yn hwyr; 
Methu â chynnwys datganiad cydymffurfiol â ffurflen gwariant etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019.

Troseddau.

Dim sancsiwn.

Caewyd heb gamau pellach.

Mae cofnod gwariant a datganiad cydymffurfiol bellach wedi'u cyflwyno. Ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol. Mae cofrestriad yr ymgyrchydd hefyd eisioes wedi dirwyn i ben.
The Best for Luton Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU 2019 yn hwyr.

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm £400 (2 x £200 cosb ariannol benodedig).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 8 Mawrth 2020.

Roedd sancsiwn yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi. Mae'r blaid bellach wedi'i dadgofrestru'n wirfoddol.

British National Party
(plaid wleidyddol gofrestredig

Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Trosedd.

£300 Cosb Ariannol Amrywiadol.

Talwyd ar 21 Ebrill 2021

Roedd sancsiwn yn briodol yn yr achos hwn yn unol â'n polisi gorfodi.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2018 – Mawrth 2019