Ymchwiliadau manwl a chymhleth

Pan fydd ymchwiliad yn fanylach neu'n fwy cymhleth, neu lle rydym o'r farn bod budd sylweddol i'r cyhoedd yn gysylltiedig â'r ymchwiliad, byddwn yn cyhoeddi crynodebau achos. Mae'r achosion hyn ar gael uchod.

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben yn ddiweddar bob mis. Mae'r tablau hyn yn cynnwys y drosedd bosibl (troseddau posibl) y gwnaethom ymchwilio iddi (iddynt), ein canfyddiadau, a pha gamau gweithredu a gymerwyd gennym.

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am ymchwiliadau nas cynhwysir yma, cysylltwch â ni.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2020 – Presennol

Cyhoeddwyd 21 Gorffennaf 2020.

Enw a math o endid a reoleiddirTrosedd neu dramgwydd posibPenderfyniad, cosb a statws presennolCrynodeb byr o'r rhesymau dros y penderfyniadau
Renew
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno sawl adroddiad rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr; methu â darparu datganiad cyfrifon 2018; methu ag adrodd am newidiadau i swyddogion cofrestredig o fewn y ffrâm amser statudol; cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Troseddau. Cafodd gofyniad rhagnodedig ei dorri dwywaith.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £5,580.00 (10 x cosbau ariannol amrywiadwy).

Talwyd ar 20 Gorffennaf 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Duma Polska = Polish Pride
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr; cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr. 

Troseddau.

£400 (cosb ariannol amrywiadwy).

Dyledus erbyn 30 Gorffennaf 2020.

Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd sancsiwn ar gyfer cyflwyno'r adroddiadau chwarterol yn hwyr. Gosodwyd sancsiwn ar gyfer cyflwyno'r cyfrifon blynyddol yn hwyr yn unol â'n polisi gorfodi. Dadgofrestrwyd y blaid yn wirfoddol ar 2 Hydref 2019.

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (plaid wleidyddol gofrestredig)Methu â rhoi gwybod i'r Comisiwn am newid i trysorydd uned gyfrifyddu gofrestredig erbyn y dyddiad dyledus.

Torri gofyniad rhagnodedig.

£300 (cosb ariannol amrywiadwy).

Talwyd 20 Gorffennaf 2020.

Methodd y blaid â hysbysu'r Comisiwn o newid i drysorydd cofrestredig ei uned gyfrifo Dwyrain Lothian erbyn y dyddiad dyledus. Roedd sancsiynau'n briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
North East Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Troseddau.

£200 (cosb ariannol benodedig).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 10 Mehefin 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Dr John Lister (hyrwyddwr), Health Campaigns Together (ymgyrchydd di-blaid cofrestredig) a Reach Printing Services (argraffwyr)Methu â chynnwys gwasgnod ddilys ar ddeunydd ymgyrchu yn ystod Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019.

Troseddau. 

£200 (cosb ariannol benodedig) £200 wedi ei osod ar Dr John Lister.

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 29 Mehefin 2020.

Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd sancsiwn ar Health Campaigns Together a Reach Printing Services Limited. Gosodwyd sancsiwn ar Dr Lister yn unol â'n polisi gorfodi.
Church of the Militant Elvis (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr

Dim trosedd.

N/A.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cyflwynwyd y cofnod gwariant yn hwyr, ond daeth yr ymchwiliad i'r casgliad bod esgus rhesymol dros y methiant a nodwyd.
Y Democratiaid Rhyddfrydol
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â chofnodi rhodd gan roddwr na caniateir o fewn 30 diwrnod.

Dim trosedd.

N/A. Ni cheisiwyd fforffedu.

Wedi cau heb gamau pellach.

Derbyniodd uned gyfrifo Haringey Borough y blaid rodd o £565 gan roddwr na chaniateir. Fodd bynnag, cymerodd y blaid bob cam rhesymol i wirio caniatâd y rhoddwr a gwnaed amddiffyniad. Nid oedd fforffedu swm llawn y rhodd hefyd yn briodol yn yr achos hwn oherwydd bod y rhoddwr yn gymwys i fod ar gofrestr etholiadol ar yr adeg y derbyniwyd y rhodd.
Plaid Cymru
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â hysbysu'r Comisiwn o newid i'r trysorydd cofrestredig a swyddog cofrestredig uned gyfrifyddu erbyn y dyddiad dyledus.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod dau gofyniad rhagnodedig wedi'w torri.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £750 (2 x £375 cosb ariannol amrywiadol).

Talwyd ar 6 Mehefin 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
English National Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Anfon datganiad o gyfrifon yn hwyr (2018).

Trosedd.

£350 (cosb ariannol amrywiadwy).

Dyledus erbyn 8 Gorffennaf 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Scottish Unionist Association Trust
(cymdeithas anghorfforedig a chymdeithas aelodau)
Methu â rhoi gwybod am rodd erbyn dyddiad cau.

Trosedd.

£300 (cosb ariannol amrywiadwy).

Paid on 9 Mehefin 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Stand up to Racism
(Ymgyrchydd amhleidiol)
Methu â chynnwys argraffnod dilys ar ddeunydd ymgyrchu yn isetholiad Seneddol 2019 Gorllewin Casnewydd.

Trosedd.

£350 (cosb ariannol amrywiadwy)

Talwyd 25 Mai 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Plaid Geidwadol ac Unoliaethol (uned gyfrifyddu Gogledd Ayrshire ac Arran)Anfon datganiad o gyfrifon yn hwyr (2018).

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Aontú
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Dosbarthu adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol yn hwyr ar gyfer 2019 Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU.

Troseddau.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd yr adroddiadau eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Ecotricity Group Limited, Mr Dale Vince and CR Signs (Stroud) LimitedMethu a chynnwys gwasgnod dilys ar ddeunydd ymgyrchu yn Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU 2019.

Dim cosb / dim penderfyniad o drosedd.

N/A.

Wedi cau heb gamau pellach.

Penderfynodd y Comisiwn na chyflawnodd Mr Vince unrhyw drosedd, ac ni wnaeth unrhyw benderfyniad ar droseddau mewn perthynas ag Ecotricity a CR Signs (Stroud) Limited. Roedd hyn am fod yr heddlu wedi mynd i'r afael â materion yn barod trwy gyngor a roddwyd.
Lambeth Labour Group
(cymdeithas aelodau a chymdeithas anghorfforedig)
Methu â rhoi gwybod am roddion gwerth dros £25,000 i blaid wleidyddol.

Trosedd.

£600 (cosb ariannol amrywiadwy)

Talwyd 18 Mai 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Labour for a People's Vote
(cymdeithas aelodau)
Methu â chyflwyno adroddiad rhoddion o fewn 30 diwrnod i dderbyn rhodd.

Trosedd.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £400 (£200 a £200 cosbau ariannol benodedig).

Talwyd 14 Mai 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Shropshire Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol y hŵyr ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019.

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £400 (£200 a £200, cosbau ariannol benodedig).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 29 Ebrill 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Plaid Cwm Cynon
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon yn hwyr (2018).

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodedig).

Talwyd 18 Mai 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Ulster Unionist Party
(uned cyfrifo Fermanagh a South Tyrone)
Cyflwyno datganiad cyfrifon yn hwyr (2017).

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodedig).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 17 Ebrill 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Kingston Independent Residents Group
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon yn hwyr (2018).

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Daeth y Comisiwn i ben dau ymchwiliad i fethiannau posibl i gydymffurfio â PPERA gan ddau weithredwr a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon, yn ymwneud â rhoddion a dderbyniwyd cyn 1 Gorffennaf 2017. Ni wnaeth y Comisiwn unrhyw benderfyniad ar drosedd yn y naill achos na'r llall.
Alliance European People's Party UK
(plaid wleidyddol gofrestredig)
 
Methu â danfon cofnodion rhoddion chwarterol cywir.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cyflwynodd y parti adroddiadau anghywir o fenthyciadau, adroddwyd benthyciadau nad oedd yn adroddadwy. Roedd y Comisiwn yn fodlon bod hyn yn seiliedig ar y blaid yn camddehongli'r gofynion, ond bod y mater bellach wedi'i ddatrys ac nad oedd unrhyw gosb yn briodol.
Andover Alliance
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Danfon adroddiadau benthyciadau chwarterol a thrafodion yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Barnet Labour Group (cymdeithas aelodau)Methu â darparu adroddiad rhoddion gofynnol.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Danfonodd y gymdeithas rhai adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol a penderfyniwyd i beidio rhoi cosb.

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol
(uned gyfrifo Berwick Upon Tweed)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr; methu â chadw cofnodion ariannol cywir.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol
(uned gyfrifo Northumberland a Tyne & Wear)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr

Dim trosedd.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Unwyd yr uned gyfrifo ag eraill yn ystod y flwyddyn berthnasol, ac ni hysbyswyd y Comisiwn. Nid oedd yn ofynnol i'r uned gyfrifo ddarparu cyfrifon gan nad oedd ei hincwm a'i wariant yn uwch na'r trothwy gofynnol. 
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol
(uned cyfrifo Thurrock)
Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Leigh, Atherton & Tyldesley Together (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Northamptonshire Independents (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Nova Forte (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2018 – Mawrth 2019