Helpu pobl ifanc yng Nghymru i ddeall eu pleidlais

Adnoddau addysg

Heddiw, fe wnaeth y Comisiwn Etholiadol lansio set o adnoddau addysgol newydd ar gyfer pobl 16 ac 17 oed sydd newydd eu rhyddfreinio yng Nghymru, a hwythau’n paratoi at fwrw eu pleidlais am y tro cyntaf. 

Bydd yr offerynnau, sydd wedi eu dylunio i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a chyda grwpiau ieuenctid ar draws Cymru, yn helpu’r bobl ifanc hynny sy’n pleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau’r Senedd, a gynhelir ar 6 Mai 2021. Mae’r llawlyfrau, fideos, a chwisiau yn cwmpasu tair prif thema - beth gallwch bleidleisio drosto, ymgyrchu, a sut i bleidleisio - a’u bwriad yw ceisio datgyfrinio’r broses bleidleisio i bleidleiswyr ifanc. 

Mae’r offerynnau hefyd wedi eu creu gydag addysgwyr mewn golwg. Canfu ymchwil y Comisiwn fod diffyg hyder gyda rhai addysgwyr o ran dysgu llythrennedd gwleidyddol, yn rhannol herwydd pryderon ynghylch amlygu tuedd o flaen pobl ifanc. Mae’r adnoddau felly wedi eu dylunio i baratoi addysgwyr at ddysgu llythrennedd gwleidyddol gyda hyder.

Dywedodd Nirushan Sudarsan, 21 oed, o Llais Ifanc, sef panel arweinwyr ifanc Ieuenctid Cymru:

“Gyda’r adnoddau hyn, gallwn sicrhau bod pobl ifanc ar draws Cymru yn deall eu hawl i bleidleisio, a bod eu llais o bwys yn etholiadau’r flwyddyn nesaf. Gall dysgu llythrennedd gwleidyddol ymddangos yn dasg frawychus i athrawon ac arweinwyr pobl ifanc. Ond bydd derbyn gwybodaeth gan ffynhonnell annibynnol a diduedd yn ein helpu i deimlo bod gennym yr adnoddau i fynd i’r afael â’r thema.”

Dywedodd Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru:

“Mae’n adeg bwysig yn ein democratiaeth yng Nghymru ac yn hanes y Senedd.

“Am y tro cyntaf, bydd pobl 16 ac 17 oed yn gallu pleidleisio yn etholiadau’r Senedd yn 2021. Rydym am i’r grŵp hwn o bobl sydd newydd eu rhyddfreinio feddu ar y wybodaeth i gofrestru a bwrw eu pleidlais gyda hyder. Dyna pam rydym wedi creu’r set hon o adnoddau addysgol newydd.

“Rydym yn gwybod bod 33% o bobl 18-34 oed yng Nghymru heb gofrestru i bleidleisio, a bod llawer ohonynt yn teimlo eu bod wedi eu dieithrio oddi wrth wleidyddiaeth a’r system ddemocrataidd. Gyda mwy na 66,000 o bobl ifanc ychwanegol yng Nghymru bellach yn gymwys i bleidleisio, mae’n bwysig bod ganddynt y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i gymryd rhan yn yr etholiad hwn. Os gallwn ddal diddordeb a dychymyg pleidleiswyr ifanc yn gynnar, maent yn fwy tebygol o fod yn bleidleiswyr ymrwymedig a gweithredol trwy gydol eu bywydau."

Mae’r Comisiwn yn treialu’r adnoddau yng Nghymru a’r Alban cyn etholiadau mis Mai 2021, cyn eu cyflwyno yng Ngogledd Iwerddon a Lloegr y flwyddyn nesaf.

Gellir dod o hyd i’r holl adnoddau ar wefan y Comisiwn Etholiadol trwy https://www.electoralcommission.org.uk/cy/croeso-i-dy-bleidlais

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru trwy 02920 346810, neu e-bostiwch edowning@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.

2. O ganlyniad i newidiadau i’r etholfraint, gall pobl 14 ac 15 oed bellach gofrestru i bleidleisio fel cyrhaeddwyr, sy’n golygu y byddant yn gallu pleidleisio yn yr etholiad nesaf os byddant yn troi’n 16 oed cyn neu ar ddiwrnod yr etholiad hwnnw. Cofrestrwch i bleidleisio trwy fynd i www.gov.uk/cofrestruibleidleisio