Summary

Ers mis Tachwedd 2023, bu newidiadau sy'n symleiddio'r drosedd o ddylanwad gormodol ac yn ei gwneud yn fwy eglur. Mae dylanwad gormodol yn cyfeirio at achosion pan fo rhywun yn defnyddio, neu'n bygwth defnyddio, grym neu drais i orfodi rhywun i bleidleisio mewn ffordd benodol, neu beidio â phleidleisio o gwbl.

Mae'r newidiadau hyn yn berthnasol i etholiadau lleol yn Lloegr, etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr, ac etholiadau cyffredinol yn y DU gan gynnwys deisebau adalw.

Newidiadau

Mae'r newidiadau yn symleiddio'r drosedd o ddylanwad gormodol, yn ei gwneud yn fwy eglur ac yn diffinio'r mathau o ymddygiad anghyfreithlon a ddefnyddir i ddylanwadu'n annheg ar bleidlais rhywun. Dylai hyn ei gwneud yn haws i'r heddlu weithredu pan fo honiadau o ddylanwad gormodol.

Mae hyn yn cynnwys y troseddau o ddylanwad gormodol uniongyrchol ac anuniongyrchol, a'r rhai sy'n digwydd cyn ac ar ôl etholiad.

Mae'r newidiadau'n berthnasol i bob math o weithgarwch ymgyrchu, gan gynnwys deunyddiau argraffedig, ac yn ymestyn i unrhyw un sy'n ceisio codi ofn ar bleidleisiwr y tu mewn neu'r tu allan i orsaf bleidleisio.

Mae opsiwn dedfrydu ychwanegol, yn ogystal â rhoi cosbau troseddol megis dedfryd o garchar neu ddirwy, er mwyn atgyfnerthu'r ymdrechion i atal pobl rhag codi ofn ar ymgeiswyr ac ymgyrchwyr. Mae hyn yn cynnwys ymddygiad gelyniaethus tuag at rywun oherwydd eu cydberthynas ag ymgyrchydd (er enghraifft, aelod o deulu'r ymgyrchydd) hefyd.