Ym mha etholiadau y gallwch chi bleidleisio

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

All nations

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

I bleidleisio mewn unrhyw etholiadau yn y DU, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys a sut mae gwneud cais

Cymhwysedd

Mae’r etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt yn dibynnu ar y canlynol:

  • eich dinasyddiaeth
  • eich oedran
  • lle rydych yn byw

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt

Dinasyddiaeth

Dinasyddion Prydain, Gweriniaeth Iwerddon neu ddinasyddion cymwys y Gymanwlad

Os ydych yn ddinesydd Prydain, Gweriniaeth Iwerddon, neu ddinesydd cymwys y Gymanwlad, gallwch bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir.

Dinasyddion yr UE

Os ydych yn meddu ar ddinasyddiaeth yr UE (ac eithrio Gweriniaeth Iwerddon, Malta a Chyprus), gallwch bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir. Ni allwch bleidleisio yn etholiadau cyffredinol Senedd y DU.

Dinesydd tramor cymwys

Os ydych yn ddinesydd tramor cymwys sy'n byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd.

Rhestr o ddinasyddion cymwys y Gymanwlad a dinasyddion yr UE

Oedran

Yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd pan fyddwch yn 16 oed.

O fis Mai 2022, byddwch hefyd yn gallu pleidleisio mewn etholiadau cynghorau lleol yng Nghymru pan fyddwch chi'n 16 oed. Gallwch gofrestru i bleidleisio pan fyddwch chi'n 14 oed. Darganfyddwch fwy am gofrestru

Gallwch bleidleisio ym mhob etholiad arall pan fyddwch yn 18 oed.

Lle rydych yn byw

Mae etholiadau cyffredinol Senedd y DU ac etholiadau cynghorau lleol yn digwydd ledled y DU.

Mae rhai etholiadau, fodd bynnag, ond yn digwydd mewn ardaloedd penodol.

Yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd, a thros eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Darganfyddwch ragor am gofrestru i bleidleisio a phleidleisio os ydych:

  • yn fyfyriwr
  • â phartner yn y lluoedd arfog
  • heb gyfeiriad sefydlog na pharhaol
  • am gofrestru’n ddi-enw

Pleidleisio fel myfyriwr

Os ydych yn fyfyriwr, mae’n bosib y gallwch gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod tymor y brifysgol neu goleg. 

Ni allwch bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod y tymor mewn pleidlais genedlaethol, hyd yn oed os yw’r cyfeiriadau mewn gwahanol rannau o’r wlad.

Darganfyddwch ragor am bleidleisio fel myfyriwr

Pwy sy’n methu â phleidleisio

Ni fyddwch yn gallu pleidleisio os ydych:

  • yn berson euogfarnedig yn y ddalfa yn unol â’ch dedfryd, ac eithrio dirmyg llys (er y gall carcharorion ar remánd, carcharorion sydd eu cael yn euog, a charcharorion sifil bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • wedi eich cael yn euog o arferion llwgr neu anghyfreithlon yng nghyswllt etholiad yn y pum mlynedd blaenorol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2021
Adolygiad nesaf: 20 Ebrill 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.