Ym mha etholiadau y gallwch chi bleidleisio

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

All nations

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

I bleidleisio mewn unrhyw etholiadau yn y DU, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys a sut mae gwneud cais

Cymhwysedd

Mae’r etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt yn dibynnu ar y canlynol:

 • eich dinasyddiaeth
 • eich oedran
 • lle rydych yn byw

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt

Dinasyddiaeth

Dinasyddion Prydain, Gweriniaeth Iwerddon neu ddinasyddion cymwys y Gymanwlad

Os ydych yn ddinesydd Prydain, Gweriniaeth Iwerddon, neu ddinesydd cymwys y Gymanwlad, gallwch bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir.

Dinasyddion yr UE

Os ydych yn meddu ar ddinasyddiaeth yr UE (ac eithrio Gweriniaeth Iwerddon, Malta a Chyprus), gallwch bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir. Ni allwch bleidleisio yn etholiadau cyffredinol Senedd y DU.

Dinesydd tramor cymwys

Os ydych yn ddinesydd tramor cymwys sy'n byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd ac etholiadau cynghorau lleol.

Rhestr o ddinasyddion cymwys y Gymanwlad a dinasyddion yr UE

Oedran

Yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd ac etholiadau cynghorau lleol pan fyddwch yn 16 oed.

Gallwch gofrestru i bleidleisio pan fyddwch chi'n 14 oed. Darganfyddwch fwy am gofrestru

Gallwch bleidleisio ym mhob etholiad arall pan fyddwch yn 18 oed.

Lle rydych yn byw

Mae etholiadau cyffredinol Senedd y DU ac etholiadau cynghorau lleol yn digwydd ledled y DU.

Mae rhai etholiadau, fodd bynnag, ond yn digwydd mewn ardaloedd penodol.

Yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd, a thros eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Darganfyddwch ragor am gofrestru i bleidleisio a phleidleisio os ydych:

 • yn fyfyriwr
 • â phartner yn y lluoedd arfog
 • heb gyfeiriad sefydlog na pharhaol
 • am gofrestru’n ddi-enw

Pleidleisio fel myfyriwr

Nid yw cofrestru yn eich cyfeiriad cartref ac yn eich cyfeiriadau yn ystod y tymor o reidrwydd yn golygu y cewch bleidleisio ddwywaith. 

Bydd angen i chi ddewis un cyfeiriad a phleidleisio yn yr ardal honno yn unig pan fyddwch yn pleidleisio mewn:

 • Etholiadau Senedd y DU
 • Etholiadau Senedd Cymru
 • Refferenda'r DU 

Ni allwch bleidleisio yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor a'ch cyfeiriad cartref yn yr etholiadau hyn. Mae pleidleisio mewn mwy nag un lleoliad yn drosedd. 

Ar gyfer etholiadau eraill, gallwch bleidleisio yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn eich cyfeiriad cartref.
Gallwch ddewis pleidleisio yn y naill ardal neu'r llall neu yn y ddwy ardal (cyhyd â bod y cyfeiriadau mewn ardaloedd cyngor gwahanol)  pan fyddwch yn pleidleisio mewn:

 • Etholiadau cyngor lleol yng Nghymru
 • Etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau ar gyfer yr etholiadau rydych yn pleidleisio ynddynt.

Darganfyddwch ragor am bleidleisio fel myfyriwr

Pwy sy’n methu â phleidleisio

Ni fyddwch yn gallu pleidleisio os ydych:

 • yn berson euogfarnedig yn y ddalfa yn unol â’ch dedfryd, ac eithrio dirmyg llys (er y gall carcharorion ar remánd, carcharorion sydd eu cael yn euog, a charcharorion sifil bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
 • wedi eich cael yn euog o arferion llwgr neu anghyfreithlon yng nghyswllt etholiad yn y pum mlynedd blaenorol

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.