Olrhain Barn y Cyhoedd 2022

Ers 2007, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi olrhain barn y cyhoedd am agweddau gwahanol ar etholiadau a democratiaeth yn y DU. Cynhaliwyd ein hastudiaeth ddiweddaraf ar-lein, ledled y DU, ym mis Chwefror 2022.

 

footnotes

  • 1. Pa rai o'r mathau canlynol o brawf adnabod â llun sydd gennych? Dewiswch bob un sy'n gymwys. Pasbort (Prydeinig/ y Gymanwlad/ yr Ardal Economaidd Ewropeaidd), Trwydded yrru cerdyn-llun, Cerdyn adnabod etholiadol Gogledd Iwerddon/ SmartPass Translink â llun, Dogfen mewnfudo fiometrig y DU, Cerdyn Adnabod yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, Cerdyn cynllun PASS (prawf oedran swyddogol), Cerdyn adnabod â llun y Weinyddiaeth Amddiffyn, Cerdyn Teithio Rhatach, Cerdyn Oyster 60+, Cerdyn parcio Bathodyn Glas â llun, Nid oes gennyf unrhyw un o'r mathau hyn o brawf adnabod, Ddim yn gwybod DS. Ystyriwyd bod gan unrhyw un a ddewisodd unrhyw fath o brawf adnabod yn y cwestiwn hwn brawf adnabod pleidleisiwr (felly unrhyw ateb heblaw am Ddim yn gwybod neu Nid oes gennyf unrhyw un o'r mathau hyn o brawf adnabod)
  • 2. Gwnaethom roi rhestr o bryderon posibl i'r ymatebwyr: Rhwystrau i gyfranogiad democrataidd i grwpiau lleiafrifol, Rhwystrau i gyfranogiad democrataidd i bobl anabl, Bygwth ymgeiswyr sy'n sefyll etholiad, Twyll etholiadol, Dylanwad tramor ar ganlyniadau etholiadau yn y DU, Mesurau annigonol i reoleiddio'r arian y bydd pleidiau gwleidyddol yn ei wario ar eu hymgyrchoedd etholiadol, Mesurau annigonol i reoleiddio gweithgareddau gwleidyddol ar y cyfryngau cymdeithasol, Niferoedd llai yn pleidleisio mewn etholiadau, Tuedd yn y cyfryngau