Canlyniadau a'r nifer a bleidleisiodd yn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Download

Pleidleisio drwy’r post

Cyfanswm y pleidleisiau post a ddosbarthwyd ar gyfer yr etholiad cyffredinol oedd 8.4 miliwn, yn cynrychioli 18.0% o'r holl etholwyr. Mae hyn yn
cymharu â 16.4% yn 2015 a 15.3% yn 2010. 

Ar lefel etholaeth, roedd pleidleiswyr post yn amrywio o 1.0% yng Ngorllewin Belfast i 44.3% yng Ngogledd Newcastle upon Tyne. 

Fel yn 2015, gwelwyd y cynnydd mwyaf o gymharu â'r etholiad blaenorol, yn yr Alban, lle y cynyddodd nifer y pleidleisiau drwy'r post 1.8pc o 17.6% i 19.4%. Erys pleidleisio drwy'r post yn llawer llai cyffredin yng Ngogledd Iwerddon (1.9%) lle mae rheolau gwahanol mewn grym.

Tabl 4.1: Pleidleisio drwy’r post 2015-2017 

  2015 2017 Newid (pc)
Lloegr 16.7% 18.2% 1.5%
Yr Alban 17.6% 19.4% 1.8%
Cymru 17.7% 19.4% 1.7%
GI 1.4% 1.9% 0.5%
Y DU 16.4% 18.0% 1.6%

Mae cyfran y pleidleiswyr drwy'r post sy'n dychwelyd eu papurau pleidleisio bob amser yn fwy na'r nifer sy'n mynd i orsaf bleidleisio: eleni,
defnyddiodd 85.1% o etholwyr drwy'r post eu pleidlais bost o gymharu â 65.9% a aeth i orsaf bleidleisio.

Roedd pleidleisiau post yn cyfrif am 21.6% o'r holl bleidleisiau a gafodd eu cynnwys yn y cyfrif. Mae hyn yn cymharu â 20.5% yn 2015 a 18.8% yn
2009.

Tabl 4.2: Y nifer a bleidleisiodd drwy'r post o gymharu â'r nifer a aeth i orsaf bleidleisio5

  Nifer y pleidleiswyr post Nifer a aeth i orsaf bleidleisio
2017 85.1% 65.9%
2015 85.8% 63.2%
2010 83.2% 62.6%

Papurau pleidleisio drwy’r post a wrthodwyd

Mae pecynnau pleidleisio drwy'r post yn gofyn i bleidleiswyr roi eu llofnod a'u dyddiad geni. Wedyn, caiff y manylion adnabod hyn eu cymharu â'r
rhai a roddwyd ar adeg y cais. Os nad yw'r llofnod na'r dyddiad geni yn cyfateb neu os ydynt ar goll, caiff y bleidlais bost ei gwrthod ac ni chaiff ei
chynnwys yn y broses gyfrif.

Ers 2014, mae'n ofynnol i Swyddogion Cofrestru Etholiadol roi gwybod i etholwyr os cafodd eu pleidlais bost ei gwrthod a rhoi'r rheswm/rhesymau
dros ei gwrthod. Gallant hefyd ofyn i'r etholwr ddarparu llofnod cyfredol.

Tabl 4.3: Papurau pleidleisio drwy’r post a wrthodwyd

  Papurau pleidleisio a wrthodwyd fel % o'r amlenni a ddychwelwyd
2017 2.4%
2015 3.3%
2010 3.8%

Mae cyfradd gwrthod pleidleisiau drwy'r post wedi gostwng i 2.4% o 3.3% yn 2015 a 3.8% yn 2010. Roedd y duedd hon yn gyson ledled y DU, yn
amrywio o ostyngiad o 0.9 pwynt canran yn Lloegr a'r Alban i ostyngiad o 1.8 pwynt canran yng Ngogledd Iwerddon. Mae'r duedd hon yn adlewyrchu gostyngiadau mewn etholiadau lleol yn 2017 ac yn awgrymu y gall y polisi newydd fod yn cael effaith gadarnhaol. 

Caiff bron hanner yr holl bleidleisiau a wrthodwyd (48.5%) eu gwrthod oherwydd gwybodaeth nad yw'n cyfateb. Mewn traean o'r achosion (33.2%),
cafodd pleidleisiau drwy'r post eu gwrthod am fod pleidleiswyr wedi dychwelyd eu hamlenni pleidleisio drwy'r post ond wedi methu â chynnwys y papur pleidleisio ei hun neu'r datganiad dilysu, neu'r ddau.

Tabl 4.4: Rhesymau dros wrthod datganiad pleidleisio drwy'r post 2015 2017 Newid

    2015 2017 Newid (pc)
Gwybodaeth ar goll Llofnod  5.5% 5.4% -0.1
Dyddiad Geni 4.4% 5.0% 0.6
Y ddau  10.7% 7.9% -2.8
Gwybodaeth ddim yn cyfateb Llofnod  25.0% 19.9% -5.1
Dyddiad Geni 20.4% 21.3% 1.0
Y ddau  9.0% 7.3% -1.7
Ffurflenni ar goll Papur pleidleisio 10.1% 24.0% 13.9
Datganiad pleidleisio drwy'r post  14.9% 9.2% -5.7

Mae'n werth nodi bod y canrannau hyn ond yn cynrychioli niferoedd bach iawn o bleidleisiau drwy'r post. Er enghraifft, er bod 48.5% o bleidleisiau drwy'r post a wrthodwyd wedi cael eu gwrthod oherwydd gwybodaeth nad yw'n cyfateb, mae hyn ond yn cynrychioli 1.2% o'r prif amlenni a dderbyniwyd a 0.3% o'r holl bleidleisiau a fwriwyd. Gwnaeth y mwyafrif helaeth o bleidleiswyr drwy'r post ffeilio eu ffurflenni yn gywir.

Appendicies

Mae anghysondebau o hyd yn y ffyrdd y mae awdurdodau lleol yn cofnodi ac yn adrodd gwybodaeth.

Rydym yn dal i sylwi ar wahaniaethau yn y dull o godio gwybodaeth gan feddalwedd rheoli etholiadol gwahanol. Er enghraifft, mae cwsmeriaid un cyflenwr meddalwedd rheoli etholiadol yn gyson yn nodi cyfran uwch o wybodaeth nad yw'n cyfateb o gymharu ag eraill.

Mae'n ymddangos bod anghysondebau yn ymwneud â'r rhesymau dros wrthod pleidleisiau post a chyfanswm y pleidleisiau post a wrthodir ar Ffurflen K yn deillio o'r ffaith y gellir eu dehongli a'u trin yn wahanol. Er enghraifft, wrth drin nifer y prif amlenni a'r papurau pleidleisio a ddychwelwyd, gellir anfon prif amlenni heb gynnwys amlen A neu ddatganiad pleidleisio drwy'r post, a gall y ddogfen goll fod wedi'i hanfon mewn prif amlen ar wahân yn ddiweddarach, neu gall sawl papur pleidleisio fod wedi'u dychwelyd mewn un amlen.

Pan gysylltir ag awdurdodau lleol ynghylch anghysondebau o'r fath, yn aml ni allant roi ffigurau diwygiedig neu ni allant egluro pam roedd y data
wedi'u codio yn y fath fodd. Yn ymarferol, rydym yn defnyddio cyfrifiad maes B6 tynnu maes C18 yn lle cyfanswm y pleidleisiau post a wrthodwyd ni waeth p'un a yw'r ffigur yr un fath â'r hyn a gofnodir ym maes C19.

Nid yw'r rhesymau gwahanol dros wrthod a gasglwyd ar y ffurflen ddata ychwanegol bob amser yn cyfateb i'r cyfrifiad B6 tynnu C18 hwn. Fodd
bynnag, mae'r anghysondebau yn ymddangos yn llai difrifol ac mae gan y categorïau y fantais o fod wedi'u cynnwys mewn meddalwedd ac o gael ystyr fwy 'synnwyr cyffredin'. Byddai'n ymddangos yn synhwyrol ystyried cael tri chategori cyfunol arall yn lle meysydd B15-17 ar Ffurflen K: gwrthod am nad oedd y wybodaeth yn cyfateb; gwrthod am fod y wybodaeth adnabod ar goll; gwrthod am fod dogfennaeth ar goll. Fel ag y mae, mae maes B15 yn afraid i raddau helaeth am fod bron pob awdurdod bellach yn dilysu 100% o bleidleisiau post a ddychwelir.

Nid oes unrhyw faes sy'n nodi nifer y datganiadau pleidleisio drwy'r post a dderbyniwyd gan y Swyddog Canlyniadau neu mewn gorsaf bleidleisio cyn diwedd y cyfnod pleidleisio. Yn ymarferol, rydym yn defnyddio maes B6, 'Nifer y prif amlenni a dderbyniwyd gan y Swyddog Canlyniadau neu mewn gorsaf bleidleisio cyn diwedd y cyfnod pleidleisio' yn lle hynny, ond gwyddom, fel y nodwyd, y gall etholwyr ddychwelyd mwy nag un bleidlais bost mewn un amlen neu ddychwelyd amlenni heb bapurau pleidleisio ynddynt. 

Llenwch un Ffurflen K ar gyfer pob etholaeth

Ffurflen K: DATGANIAD O RAN PAPURAU PLEIDLEISIO DRWY'R POST

DEDDFAU CYNRYCHIOLAETH Y BOBL

Etholiad Seneddol

Etholaeth:  
Dyddiad y Bleidlais:  

 

A. Anfon papurau pleidleisio drwy'r post
1. Cyfanswm y papurau pleidleisio drwy'r post a anfonwyd o dan reoliad 71
2. Cyfanswm y papurau pleidleisio drwy'r post a anfonwyd o dan reoliad 77 (a ddifethwyd ac a ddychwelwyd i'w canslo), rheoliad 78 (a gollwyd neu nas derbyniwyd) a rheoliad 78A (a ganslwyd am fod y cyfeiriad wedi newid)
3. Cyfanswm y papurau pleidleisio drwy'r post a ganslwyd o dan reoliad 86A (lle y cafodd y papur pleidleisio cyntaf ei ganslo a'i adalw)
4. Cyfanswm y papurau pleidleisio drwy'r post a anfonwyd (1 i 3)
5. Cyfanswm y papurau pleidleisio a ganslwyd o dan reoliad 78A

 

B (1). Derbyn papurau pleidleisio drwy'r post ac anfon rhai newydd
6. Nifer y prif amlenni a dderbyniwyd gan y Swyddog Canlyniadau neu mewn gorsaf bleidleisio cyn diwedd y cyfnod pleidleisio (heb gynnwys unrhyw rai nas dosbarthwyd neu a ddychwelwyd o dan reoliad 77(1) (difethwyd), rheoliad 78(1) (collwyd) a rheoliad 86A (papurau pleidleisio a ganslwyd))
7. Nifer y prif amlenni a dderbyniwyd gan y swyddog canlyniadau ar ôl diwedd y cyfnod pleidleisio, ac eithrio unrhyw rai a ddychwelwyd fel papurau nas dosbarthwyd
8. Nifer y papurau pleidleisio drwy'r post a ddychwelwyd wedi'u difetha i'w canslo mewn pryd i allu anfon papur pleidleisio arall
9. Nifer y papurau pleidleisio drwy'r post y nodwyd eu bod wedi'u colli neu heb eu dosbarthu mewn pryd i allu anfon papur pleidleisio arall
10. Nifer y papurau pleidleisio a ganslwyd ac a adalwyd mewn pryd i allu anfon papur pleidleisio arall
11. Nifer y papurau pleidleisio drwy'r post a ddychwelwyd fel papurau wedi'u difetha yn rhy hwyr i allu anfon papur pleidleisio arall
12. Nifer y prif amlenni a ddychwelwyd fel amlenni nas dosbarthwyd (hyd at y 25ain diwrnod ar ôl y dyddiad pleidleisio)
13. Nifer y prif amlenni nas derbyniwyd gan y Swyddog Canlyniadau (erbyn y 25ain diwrnod ar ôl y dyddiad pleidleisio)
14. Cyfanswm y niferoedd ar gyfer 6 i 13 (dylai hwn fod yr un peth â'r cyfanswm yn eitem 4 uchod)

 

B (2). Derbyn papurau pleidleisio drwy'r post – Manylion Adnabod Personol
15. Nifer y prif amlenni a roddwyd o'r neilltu er mwyn dilysu'r manylion adnabod personol ar ddatganiadau pleidleisio drwy'r post
16. Nifer y datganiadau pleidleisio drwy'r post a fu'n destun gweithdrefn ddilysu ac a wrthodwyd fel datganiadau nas llenwyd (ac eithrio'r rhai a ganslwyd ymlaen llaw)
17. Nifer y datganiadau pleidleisio drwy'r post a wrthodwyd yn dilyn gweithdrefnau dilysu am nad oedd y manylion adnabod personol ar y datganiadau pleidleisio drwy'r post yn cyfateb i'r rhai yn y cofnod o fanylion adnabod personol (heb gynnwys y rhai a ganslwyd ymlaen llaw)

 

C. Cyfrif papurau pleidleisio drwy'r post
18. Nifer y papurau pleidleisio drwy'r post a ddychwelwyd gan bleidleiswyr post a gafodd eu cynnwys yn y broses o gyfrif papurau pleidleisio
19. Nifer yr achosion lle y rhoddwyd y gair “Gwrthodwyd” ar brif amlen neu ar ei chynnwys (nid yw pleidleisiau a ganslwyd o dan reoliadau 77, 78, 78A na 86A yn cyfrif fel rhai a wrthodwyd a dylid eu cynnwys yn eitemau 2, 3, 5, 8, 9 a 10 uchod)

 

Dyddiad:  
Llofnod:
Swyddog Canlyniadau
 
Awdurdod:  

 

Ffurflen data ychwanegol
1) Sawl dirprwy a benodwyd ar gyfer yr etholiadau hyn?
2) Sawl dirprwy brys a benodwyd ar gyfer yr etholiadau hyn?
3) Sawl hepgoriad a gymeradwywyd ar gyfer yr etholiadau hyn?
4) Sawl pleidlais bost a wrthodwyd am y rhesymau canlynol:
a) Bod llofnod ar goll
b) Bod dyddiad geni ar goll
c) Bod y ddau ar goll
d) Nid oedd y llofnod yn cyfateb
e) Nid oedd y dyddiad geni yn cyfateb
f) Nid oedd y naill na'r llall yn cyfateb
g) Nid oedd y papur pleidleisio wedi'i ddychwelyd
h) Nid oedd datganiad pleidleisio drwy'r post wedi'i ddychwelyd
5) Beth oedd cyfanswm nifer y gorsafoedd pleidleisio a ddefnyddiwyd?
6) Sawl prif amlen a ddychwelwyd cyn 10pm ar y diwrnod pleidleisio?
7) Sawl prif amlen a ddychwelwyd cyn 10pm y diwrnod ar ôl y diwrnod pleidleisio?
8) Cyfanswm yr etholwyr newydd a ychwanegwyd at y gofrestr drwy'r hysbysiad newid cyntaf (11.05.17).
9) Cyfanswm yr etholwyr newydd a ychwanegwyd at y gofrestr rhwng yr ail hysbysiad newid a'r un olaf.
10) Cyfanswm nifer y ceisiadau i gofrestru a ddaeth i law ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cofrestru (22.05.17).
11) Cyfanswm y ceisiadau a ddaeth i law mewn da bryd i'w prosesu ar gyfer yr hysbysiad newid dros dro cyntaf (02.05.17)
12) Cyfanswm y ceisiadau dyblyg a ddaeth i law mewn da bryd i'w prosesu ar gyfer yr hysbysiad newid dros dro cyntaf (02.05.17).
13) Cyfanswm y ceisiadau a ddaeth i law rhwng y dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau am yr hysbysiad newid dros dro cyntaf (02.05.17) a'r dyddiad olaf ar gyfer
ceisiadau am yr hysbysiad newid olaf (22.05.17)
14) Cyfanswm y ceisiadau dyblyg a ddaeth i law rhwng y dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau am yr hysbysiad newid cyntaf (02.05.17) a'r dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau am yr hysbysiad newid olaf (22.05.17)
15) Faint o bobl a geisiodd bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio a chanfuwyd nad oeddent wedi'u cofrestru?