Cyhoeddi ffigyrau rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol ar gyfer Ch2 2021

Cyhoeddi ffigyrau rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol ar gyfer Ch2 2021

Adroddodd pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon eu bod wedi derbyn cyfanswm o £12,608,764 mewn rhoddion ac arian cyhoeddus yn ail chwarter 2021, (Ebrill i Fehefin), yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Etholiadol. Mae'r cyfanswm yn cynnwys rhoddion a benthyciadau 24 plaid ac mae'n cymharu â £ 9,867,578 a adroddwyd yn yr un cyfnod yn 2020.

Wrth wneud sylw ar y wybodaeth a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio:

“Mae cyhoeddi’r data hwn yn rhoi gwybodaeth bwysig i bleidleiswyr o ran sut mae pleidiau yn y Deyrnas Unedig yn cael eu hariannu, er mwyn gwella hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn ein prosesau democrataidd.”

Mae'n ofynnol i bleidiau gwleidyddol gyflwyno cofnodion rhoddion a benthyciadau chwarterol i'r Comisiwn Etholiadol, gan gynnwys:

 • rhoddion a dderbyniwyd sy'n uwch na'r trothwy o £7,500 (£1,500 ar gyfer unedau cyfrifyddu)
 • rhoddion llai gan roddwr unigol sy’n fwy na'r trothwy adrodd pan cymerir hwy gyda’i gilydd
 • rhoddion y dylid bod wedi eu hadrodd yn ystod chwarteri blaenorol
 • rhoddion gwaharddedig a dderbyniwyd ganddynt a'r camau a gymerwyd mewn perthynas â'r rhain.

Mae adroddiadau rhoddion a benthyciadau o’r chwarter hwn hefyd yn cynnwys taliadau ffyrlo sy’n cael eu cynnwys yn y categori cronfeydd cyhoeddus.

Y 24 plaid wleidyddol a adroddodd am roddion yn ail chwarter 2021, gan gynnwys cronfeydd cyhoeddus, oedd:

Plaid

Cyfanswm a adroddwyd

Rhoddion a dderbyniwyd (ac eithrio cronfeydd cyhoeddus)

Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd

Cyfanswm a dderbyniwyd yn ystod y chwarter hwn

Alba Party

£33,169

£28,169

£0

£28,169

Alliance - Alliance Party of Northern Ireland

£32,636

£12,500

£18,649

£31,149

Communist Party of Britain

£10,000

£10,000

£0

£10,000

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

£4,446,613

£4,249,253

£181,215

£4,430,468

Y Blaid Gydweithredol

£435,635

£435,635

£0

£435,635

Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd - D.U.P

£242,302

£9,041

£233,261

£242,302

Y Blaid Werdd (Prydain Fawr)

£118,022

£73,646

£44,376

£118,022

Y Blaid Werdd (Gogledd Iwerddon)

£11,525

£0

£11,525

£11,525

Y Blaid Lafur

£5,095,311

£3,068,042

£1,968,547

£5,036,589

Y Democratiaid Rhyddfrydol

£898,601

£377,681

£456,018

£833,699

London Real Party

£11,155

£11,155

£0

£11,155

People Before Profit Alliance

£9,036

£0

£4,518

£4,518

Plaid Cymru

£214,887

£37,500

£177,387

£214,887

Reform UK

£25,000

£25,000

£0

£25,000

Renew

£28,600

£28,600

£0

£28,600

Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP)

£682,845

£282,981

£398,864

£681,845

SDLP (Social Democratic & Labour Party)

£44,869

£0

£44,869

£44,869

Sinn Féin

£96,858

£5,736

£85,122

£90,858

The Reclaim Party

£250,000

£250,000

£0

£250,000

Traditional Unionist Voice - TUV

£13,726

£0

£6,840

£6,840

Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

£9,032

£9,032

£0

£9,032

Plaid Unoliaethwyr Ulster

£23,603

£0

£23,603

£23,603

Women's Equality Party

£30,000

£30,000

£0

£30,000

'Yorkshire Party'

£10,000

£10,000

£0

£10,000

Cyfanswm

£12,773,425

£8,953,971

£3,654,793

£12,608,764

 

Gallai’r swm a adroddir gan blaid wleidyddol i’r Comisiwn fod yn wahanol i’r swm a dderbynnir ganddi mewn chwarter. Mae hyn oherwydd y gall y swm a adroddir gan blaid gynnwys rhoddion a ddychwelwyd gan eu bod yn waharddedig a / neu roddion a adroddwyd ar gyfer y chwarter anghywir.

Mae'n debygol y bydd pleidiau wedi derbyn rhoddion eraill, gan wahanol gyrff neu unigolion, sydd yn is na’r trothwyon ar gyfer adrodd i’r Comisiwn. O'u cymryd fel cyfanswm gall y rhain fod yn ffynonellau incwm sylweddol i bleidiau.

Methodd 12 plaid â bodloni'r dyddiad cau adrodd ar gyfer y chwarter hwn. Bydd y Comisiwn yn ystyried pob un o’r materion hyn, yn ogystal â rhoddion a adroddwyd yn hwyr, yn unol â'i Bolisi Gorfodi, os yw’n briodol. Bydd unrhyw gosbau a roddir yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Benthyca

Adroddwyd £495,240 o fenthyciadau newydd yn ail chwarter 2021. Talwyd benthyciadau gwerth £ 22,500 yn ôl yn llawn ac mae £ 0 mewn benthyciadau wedi'u trosi'n llawn i roddion yn y chwarter hwn. R

Donees

hoddion a dderbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir yn Ch2 2021

Mae'r Comisiwn hefyd yn cyhoeddi manylion rhoddion a dderbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir. Mae derbynwyr a reoleiddir yn aelodau o bleidiau gwleidyddol cofrestredig, deiliaid swyddi dewisol perthnasol, a chymdeithasau aelodau.

Yn ail chwarter 2021, derbyniwyd £745,572 mewn rhoddion gan 24 o dderbynwyr. Mae'r cyfanswm yn cynnwys rhoddion arian parod a rhoddion nad ydynt yn arian parod, ynghyd â rhoddion tuag at ymweliadau tramor. Mae manylion llawn ar gael ar ein gwefan.

Math o dderbyniwr a reoleiddir

Gwerth yr arian parod a'r rhoddion nad ydynt yn arian parod a dderbyniwyd

Gwerth rhoddion a dderbyniwyd tuag at ymweliadau tramor

Cyfanswm gwerth y rhoddion a dderbyniwyd

Maer

£354,259

£0

£354,259

Cymdeithas Aelodau

£105,000

£0

£105,000

AS - Aelod Seneddol

£286,313

£0

£286,313

Cyfansymiau

£745,572

£0

£745,572

 

Rhagor o wybodaeth

Mae crynodeb o’r rhoddion a adroddwyd gan bleidiau yn ail chwarter 2021, gan gynnwys y prif roddwyr a manylion adroddiadau hwyr ar gael ar wefan y Comisiwn.

Mae manylion llawn rhoddion a benthyciadau ar gael ar ein cofrestrau.

Further info

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa’r wasg y Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414, neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:
 • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
 • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth, a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
 • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd.

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU, a Senedd yr Alban.

 1. Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) yn gofyn bod pleidiau gwleidyddol yn adrodd am roddion a benthyciadau arian parod, a’r rheiny nad ydynt yn arian parod, yn chwarterol i'r Comisiwn Etholiadol. Mae rhaid i bleidiau gwleidyddol adrodd am bob rhodd a benthyciad dros £7,500 sy'n ymwneud â'r blaid ganolog, neu bob un dros £1,500 sy'n ymwneud ag uned gyfrifyddu. Mae hyn yn cynnwys cyfansymiau rhoddion a benthyciadau o'r un ffynhonnell yn ystod y flwyddyn galendr.
 2. Gan mai dim ond rhoddion a benthyciadau dros y trothwyon hyn sy’n cael eu hadrodd gan bleidiau, nid yw'r ffigyrau yn cynnwys yr holl roddion a benthyciadau a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol. Cofnodir rhoddion a benthyciadau o dan y trothwyon hyn yn Natganiad Cyfrifon blynyddol pleidiau gwleidyddol.
 3. Cronfeydd cyhoeddus yw rhoddion gan Dŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi, Senedd yr Alban a'r Comisiwn Etholiadol. Mae grantiau 'Short' a 'Cranborne' ar gael i’r gwrthbleidiau yn Nhŷ'r Cyffredin neu Dŷ'r Arglwyddi fel ei gilydd.
 4. Mae rhai rhoddion gan y Comisiwn Etholiadol yn ymddangos ar y gofrestr. Y rhain yw: Grantiau Datblygu Polisi, a sefydlwyd gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 ar gyfer pleidiau sydd â dau neu ragor o aelodau cyfredol yn Nhŷ'r Cyffredin. Bwriad y grantiau yw cynorthwyo pleidiau i ddatblygu'r polisïau y byddant yn eu cyflwyno mewn maniffesto etholiadol. Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu swm o £2 miliwn yn flynyddol ar gyfer hyn. Daeth Grantiau Datblygu Polisi yn adroddadwy fel rhoddion am y tro cyntaf yn nhrydydd chwarter 2006 o ganlyniad i Ddeddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006.
 5. Roedd 356 o bleidiau gwleidyddol wedi'u cofrestru ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn ystod ail chwarter 2021. Roedd gofyn i 63 ohonynt gyflwyno adroddiad rhoddion chwarterol a 50 ohonynt gyflwyno gwybodaeth benthyca erbyn y dyddiad cau. Y flaenorol mae gweddill y pleidiau gwleidyddol wedi cyflwyno pedwar cofnod o ddim yn olynol. Ar yr amod nad ydynt wedi derbyn rhoddion yn y chwarter diwethaf, maent felly wedi'u heithrio rhag cyflwyno adroddiad.
 6. Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn yw derbynnydd a reoleiddir a'u gofynion adrodd cyfreithiol ar gael ar ein gwefan.
 7. Mae Aelodau Seneddol yn adrodd am y rhoddion a dderbyniwyd ganddynt yng Nghofrestr Buddiannau Ariannol yr Aelodau.
 8. Mae aelodau Senedd yr Alban yn adrodd am y rhoddion a dderbyniwyd ganddynt yng Nghofrestr Buddiannau Senedd yr Alban.
 9. Mae pob derbynnydd arall a reoleiddir yn adrodd am ei roddion yn uniongyrchol i ni. Yna byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon yn fisol fel rhan o'n rôl wrth ddarparu mwy o dryloywder ym maes cyllid gwleidyddol yn y DU.