Adroddiad yr Ymchwiliad i’r Blaid Geidwadol ac Unoliaethol - cofnodi ac adrodd ar daliadau

About donations

Yn ôl PPERA, diffinnir rhodd i blaid fel rhodd o arian neu eiddo arall sydd â gwerth sydd dros £500. Pan fydd pleidiau’n cael rhodd, mae’n rhaid iddynt wirio p’un y gallant ei dderbyn, ei gofnodi a rhoi gwybod i ni os yw ei werth dros £7,500.

The investigation (continued)

Ymgysylltu â’r blaid ac eraill

Gwnaethom gyflwyno hysbysiad cyfreithiol ar y blaid, yn mynnu ei bod yn darparu tystiolaeth i’r ymchwiliad. Gwnaethom hefyd gyflwyno hysbysiadau ar Swyddfa’r Cabinet a’r Arglwydd Brownlow (fel y person unigol sydd â rheolaeth sylweddol o Huntswood Associates), gan yr oeddem o’r farn fod ganddynt dystiolaeth berthnasol bellach. Roedd yr hysbysiadau’n gofyn bod derbynwyr yn darparu’r holl wybodaeth oedd ganddynt yn ymwneud â’r trefniadau ariannol a’r trafodion ar gyfer cyllido’r gwaith yn 11 Stryd Downing. Roedd cwmpas yr hysbysiadau’n eang er mwyn sicrhau bod unrhyw drafodion a oedd yn cynnwys y blaid, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn cael eu cwmpasu. Dadansoddwyd y deunydd a ddarparwyd i bennu beth oedd yn berthnasol i’r ymchwiliad, a dim ond tystiolaeth berthnasol y cyfeirir ati yn yr adroddiad hwn. 

Cawsom dros 2,400 o dudalennau o dystiolaeth mewn ymateb i’r hysbysiadau erbyn y dyddiad cau a osodwyd gennym. Roedd hyn yn cynnwys cofnodion ariannol megis anfonebau, cyfriflenni banc, biliau cardiau credyd, a chyfathrebiadau yn cynnwys llythyron, e-byst, cofnodion cyfarfodydd a negeseuon What’sApp. 

Yn dilyn hyn ceisiom esboniadau gan y blaid mewn perthynas ag agweddau o’r dystiolaeth, gan gynnwys unrhyw esgus rhesymol am y methiant ymddangosol i adrodd ar rodd yn gywir. Rhoesom gyfle i’r trysorydd cofrestredig drafod materion yn bersonol. Ni chymerwyd y cyfle hwn fodd bynnag. Gofynnodd y blaid am estyniadau i rai ddyddiadau cau, a rhoddwyd y rhain iddi.

Amlinelliad o’r trafodion 

Er mwyn sefydlu p’un a oedd trosedd wedi’i chyflawni ai peidio, roedd angen i ni ganfod p’un a oedd y blaid wedi derbyn unrhyw rodd oedd heb ei adrodd fel sy’n ofynnol gan y gyfraith. Felly gwnaethom archwilio’n fanwl y gyfres o drafodion a ddigwyddodd mewn perthynas â’r gwaith yn Stryd Downing.

Rydym yn deall bod costau am waith i’r breswylfa breifat yn 11 Stryd Downing yn cael eu cwrdd gan Swyddfa’r Cabinet, hyd at swm o £30,000 y flwyddyn. 

Ar sail y dystiolaeth a gawsom, gwnaethom gadarnhau bod y cyfres ganlynol o ddigwyddiadau wedi digwydd.

21 Ionawr 2020: rhoddwyd cynnig manwl am waith i ardaloedd preswyl 11 Stryd Downing i uwch gynghorydd yn 10 Stryd Downing gan gyflenwr y gwaith adnewyddu.

Chwefror 2020: gwnaeth swyddogion o Swyddfa’r Cabinet a 10 Stryd Downing ystyried opsiynau ar gyfer sut gallai’r gwaith gael ei gyllido, y tu hwnt i neu yn lle’r grant cyhoeddus blynyddol o £30,000 oedd eisoes ar gael. Yr opsiwn a gytunwyd arno oedd bod ymddiriedolaeth yn cael ei sefydlu gan ddefnyddio rhoddion anhysbys. 

1 Mai 2020: Gofynnodd uwch swyddog y blaid i’r Arglwydd Brownlow p’un a fyddai’n fodlon arwain ar y broses o sefydlu ymddiriedolaeth (a fyddai’n cael ei adnabod yn hwyrach fel Ymddiriedolaeth Stryd Downing), ac ar ôl iddi gael ei sefydlu, i fod yn Gadeirydd arni. Cytunodd yr Arglwydd Brownlow, a gwnaeth gwrdd â swyddogion Swyddfa’r Cabinet i ddechrau’r broses. 

11 a 12 Mehefin 2020: siaradodd uwch swyddog y blaid, yr uwch ymgynghorydd yn 10 Stryd Downing a’r Arglwydd Brownlow dros y ffôn ynghylch gwaith sydd eisoes ar y gweill yn 11 Stryd Downing a’r biliau sy’n codi yn sgil hyn. Gwnaethant gytuno ar drefniant. Trosglwyddwyd hwn wedyn i swyddogion Swyddfa’r Cabinet drwy e-bost ar 22 Mehefin 2020, a chytunwyd arno gyda swyddogion Swyddfa’r Cabinet drwy e-bost ar 23 Mehefin 2020. Byddai’r cyflenwr yn cael gwybod y dylai anfon anfonebau dyledus i Swyddfa’r Cabinet, a fyddai’n eu talu. Byddent wedyn yn cael eu had-dalu gan y blaid, ar y sail y byddai’r blaid wedyn yn cael ei had-dalu gan yr ymddiriedolaeth arfaethedig ar ôl iddi gael ei sefydlu.

23 Mehefin 2020: gwnaeth y Prif Weinidog gynnig yn ffurfiol rôl Cadeirydd Ymddiriedolaeth Stryd Downing i’r Arglwydd Brownlow.

24 Mehefin 2020: anfonodd y cyflenwr dair anfoneb at Swyddfa’r Cabinet oedd yn dod i gyfanswm o £52,801.72. Roedd un o’r anfonebau hynny, am flaendal ar eitemau o ddodrefn, yn nodi y byddai anfoneb pellach yn dilyn ar gyfer y balans. 

29 Mehefin a 2 Gorffennaf 2020: Talodd Swyddfa’r Cabinet y dair anfoneb ar sail y trefniant y byddai’r swm yn cael ei ad-dalu gan y blaid. 

Gorffennaf 2020 ymlaen: cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd a thrafodaethau oedd yn cynnwys yr Arglwydd Brownlow a swyddogion Swyddfa’r Cabinet, i wneud cynnydd ar yr ymddiriedolaeth arfaethedig.

20 Gorffennaf 2020: Anfonebodd Swyddfa’r Cabinet y blaid am £52,801.72.

6 Awst 2020: gwnaeth y blaid daliad o £52,801.72 i Swyddfa’r Cabinet. 

Medi 2020: Cafodd Swyddfa’r Cabinet anfoneb bellach gan y cyflenwr am £12,967.20 ar gyfer y balans y cyfeirir ato yn yr anfoneb gynharach ar 24 Mehefin. Anfonodd Swyddfa’r Cabinet hwn ymlaen at yr Arglwydd Brownlow, ac anfonodd ef hwn ymlaen wedyn at uwch swyddog y blaid. Bu gohebiaeth bellach wedyn rhwng uwch swyddog y blaid, yr uwch gynghorydd yn 10 Stryd Downing a’r Arglwydd Brownlow ynghylch pwy fyddai’n talu’r anfoneb hon. 

24 Medi 2020: yng nghyfarfod y grŵp oedd yn gweithio ar sefydlu Ymddiriedolaeth Stryd Downing, a oedd yn cynnwys swyddogion Swyddfa’r Cabinet, swyddogion 10 Stryd Downing a’r Arglwydd Brownlow, penderfynwyd na fyddai gwaith pellach yn cael ei gomisiynu ar gyfer y breswylfa heb awdurdodiad ymlaen llaw gan yr Arglwydd Brownlow. 

13 Hydref 2020: Anfonodd yr Arglwydd Brownlow e-bost at uwch swyddog y blaid, yn gofyn: “…allwch chi roi gwybod i mi beth yw’r cyfanswm y mae’r Blaid Geidwadol wedi’i ‘fenthyg’ i Ymddiriedolaeth Stryd Downing? Byddaf wedyn yn rhoi rhodd i’r Blaid i glirio’r ‘ddyled’.”Gwnaeth swyddog cyllid y blaid gynghori’r Arglwydd Brownlow bod “52,801.72 wedi’i brosesu ar ran yr Ymddiriedolaeth”.

19 Hydref 2020: Talodd Huntswood Associates, cwmni sy’n cael ei reoli’n gyfan gwbl gan yr Arglwydd Brownlow, £67,801.72 i’r blaid. Nododd yr Arglwydd Brownlow y canlynol yn ei e-bost oedd yn rhoi gwybod i’r blaid am y taliad:

“Byddaf yn rhoi rhodd i’r Blaid heddiw am £67,801.72. Mae hynny’n cynnwys y £15,000 rydych chi a mi wedi cytuno arno a £52,801.72 i dalu am y taliadau y mae’r Blaid wedi’u gwneud ar ran yr ‘Ymddiriedolaeth Stryd Downing’ a fydd yn cael ei sefydlu’n fuan ac yr wyf yn Gadeirydd arni.” 

Ar yr un diwrnod, gwnaeth yr Arglwydd Brownlow hefyd dalu £12,967.20 yn uniongyrchol i’r cyflenwr am yr anfoneb a gafwyd ym mis Medi 

19 Hydref 2020: derbyniodd tîm cyllid y blaid y £67,801.72, a rhoesant wybod am hyn drwy e-bost i ystod o swyddogion y blaid, gan gynnwys staff cydymffurfiaeth o dan Mr Mabbutt ac uwch swyddog yn y tîm codi arian. Cafodd £15,000 ei nodi fel rhodd. Disgrifiwyd y balans fel bod ar gyfer “cronfa Rhif 10”. Cafodd hefyd ei ddisgrifio gan uwch swyddog cyllid fel bod yn “gyllid ar gyfer adnewyddu”. 

22 Hydref 2020: mewn cyfarfod gyda swyddogion Swyddfa’r Cabinet ynghylch yr ymddiriedolaeth arfaethedig, cadarnhaodd yr Arglwydd Brownlow ei fod wedi gwneud y taliad o £52,801.72 i’r blaid a’i fod wedi talu’r anfoneb am £12,967.20 yn uniongyrchol i’r cyflenwr. 

26 Hydref 2020: mewn cadwyn o e-byst yn ymwneud â’r taliad o £67,801.72, gofynnodd aelod iau o staff yn adran trysorydd y blaid beth oedd natur y £52,801.72 oedd yn weddill a dderbyniwyd gan Huntswood Associates. Rhoddodd uwch swyddog codi arian y blaid wybod bod £15,000 yn ymwneud â “digwyddiadau” a bod y balans ar gyfer “rhywbeth arall” a bod “dim angen poeni amdano”.

29 Tachwedd 2020: anfonodd y Prif Weinidog neges at yr Arglwydd Brownlow drwy What’sApp, yn gofyn iddo awdurdodi gwaith adnewyddu pellach ar gyfer y breswylfa, a oedd ar y pryd yn amhenodol. Cytunodd yr Arglwydd Brownlow i wneud hynny, ac eglurodd hefyd bod yr ymddiriedolaeth arfaethedig heb ei sefydlu eto ond ei fod yn gwybod o ble fyddai’r cyllid yn dod. 

30 Tachwedd 2020: Cadarnhaodd yr Arglwydd Brownlow i uwch swyddog y blaid ei fwriad i gyflenwi’r costau adnewyddu pellach ei hunan.

Rhagfyr 2020: Aeth yr Arglwydd Brownlow ati i drafod gwaith arfaethedig pellach gyda’r cyflenwr, cymeradwyo’r gwaith a gofyn am anfonebau.

6 Rhagfyr 2020: Cadarnhaodd yr Arglwydd Brownlow i’r Prif Weinidog ei fod wedi cymeradwyo gwaith pellach.

18 Rhagfyr 2020: Talodd yr Arglwydd Brownlow £33,484.80 i’r cyflenwr. Rhoddwyd gwybod i swyddogion Swyddfa’r Cabinet am y taliad gan yr Arglwydd Brownlow mewn cyfarfod ynghylch yr ymddiriedolaeth arfaethedig ar 21 Ionawr 2021.

12 Chwefror 2021: Talodd yr Arglwydd Brownlow £13,295.40 pellach i’r cyflenwr. Anfonodd ddiweddariad manwl ynghylch yr ymddiriedolaeth arfaethedig i’r Prif Weinidog. Daeth hyn â’r cyfanswm a dalwyd gan yr Arglwydd Brownlow a Huntswood Associates gyda’i gilydd i £112,549.12. Talwyd £59,747.40 o hyn yn uniongyrchol i’r cyflenwr gan yr Arglwydd Brownlow a thalwyd £52,801.72 i’r blaid gan Huntswood Associates.

9 Mawrth 2021: nodwyd mewn e-bost gan uwch-swyddog Swyddfa’r Cabinet bod y Prif Weinidog wedi cadarnhau ei fod wedi talu’r holl filiau gyda’r cyflenwr yn bersonol. Ar y sail honno, gordalwyd £112,549.12 i’r cyflenwr.

Yn dilyn trafodaeth a chytundeb rhwng Swyddfa’r Cabinet, 10 Stryd Downing, y blaid a’r Arglwydd Brownlow, rhwng 9 a 23 Mawrth 2021: 

  • talodd y cyflenwr £112,549.12 i’r Arglwydd Brownlow, a dychwelodd yr Arglwydd Brownlow £52,801.72 i’r cyflenwr
  • talodd y cyflenwr £52,801.72 i Swyddfa’r Cabinet, sef y swm a dalwyd gan Swyddfa’r Cabinet i’r cyflenwr yn wreiddiol
  • talodd Swyddfa’r Cabinet £52,801.72 i’r blaid, sef y swm a dalodd y blaid i Swyddfa’r Cabinet yn wreiddiol. 
  • talodd y blaid £52,801.72 i Huntswood Associates 

Yr effaith net oedd bod yr Arglwydd Brownlow, Huntswood Associates, Swyddfa’r Cabinet a’r blaid wedi cael eu had-dalu. 

Mae unrhyw daliadau rhwng y Prif Weinidog a’r cyflenwr y tu allan i gwmpas ein hymchwiliad.

Diweddarwyd ddiwethaf: