Cod Ymddygiad ar gyfer Ymgyrchwyr yn etholiadau cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr, etholiadau lleol yn Lloegr ac Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Ymgyrchu y tu allan i fannau pleidleisio

Dylai fod hawl gan ymgyrchwyr i gyflwyno eu negeseuon i bleidleiswyr ar y diwrnod pleidleisio, gan gynnwys mewn mannau cyhoeddus y tu allan i fannau pleidleisio.  

 
Ni ddylai staff gorsafoedd pleidleisio na swyddogion yr heddlu geisio atal na symud ymgyrchwyr sydd fel arall yn cyfathrebu'n heddychlon â phleidleiswyr, ar yr amod nad ydynt yn y man pleidleisio neu'n rhwystro mynediad iddo. Fodd bynnag, dylech sicrhau bod eich dull gweithredu yn gymesur a dylech gydnabod y gall grwpiau o gefnogwyr godi ofn ar bleidleiswyr.

Access to polling places

Dylai ymgyrchwyr gadw mynediad i fannau pleidleisio a'r palmentydd o gwmpas mannau pleidleisio yn glir fel y gall pleidleiswyr fynd i mewn iddynt.  

Y Swyddog Llywyddu sy'n gyfrifol am gadw trefn yn y man pleidleisio, ac mae'n bosibl y bydd staff yr orsaf bleidleisio neu swyddogion yr heddlu yn gofyn i chi symud os byddwch yn rhwystro mynediad pleidleiswyr i fan pleidleisio. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Rhagfyr 2023