Introduction

Dylai pawb allu Cofrestru a bwrw eu pleidlais heb wynebu unrhyw rwystrau. Dylent allu bleidleisio ar eu pen eu hunain ac yn gyfrinachol.

Issues faced by people with a disability

Yn anffodus, mae pobl sydd ag anabledd yn wynebu problemau o hyd wrth fynd i bleidleisio. Nid ydynt bob amser yn gwybod am eu hawliau pleidleisio. Nid oes gan rai ohonynt yr hyder i gofrestru na bwrw eu pleidlais, tra bod eraill yn wynebu problemau pan fyddant yn mynd i orsaf bleidleisio neu'n pleidleisio drwy'r post.

Newidiadau yr hoffem eu gweld

Rydym yn galw ar lywodraethau'r DU, pleidiau gwleidyddol a'r rhai sy'n cynnal etholiadau i sicrhau bod pleidleisio yn hygyrch i bawb.

Mae'n rhaid i'r llywodraeth:

  • wneud newidiadau i ffurflenni etholiadau er mwyn sicrhau eu bod yn haws eu deall
  • darparu mwy o ffyrdd i bobl sydd ag anableddau bleidleisio
  • newid y gyfraith er mwyn sicrhau bod gan bobl ag anableddau fwy o ddewis ynghylch pwy y gallant fynd â nhw i orsaf bleidleisio

Rhaid i bleidiau gwleidyddol:

  • sicrhau bod eu gwybodaeth yn hawdd ei darllen a'i deall
  • sicrhau eu bod yn anfon eu gwybodaeth mewn da bryd fel y gall pawb ei darllen
  • cyhoeddi fersiynau hygyrch o'u maniffestos ar yr un pryd â fersiynau eraill

Rhaid i bobl sy'n cynnal etholiadau:

  • wneud y broses o bleidleisio a phleidleisio yn fwy hygyrch
  • gwneud llinellau cymorth yn fwy hygyrch. Nid yw'r hyn y mae angen i bobl ei wneud nesaf bob amser yn glir
  • cefnogi unrhyw rai y mae angen help arnynt i bleidleisio

Yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd

Rydym yn darparu gwybodaeth hygyrch am gofrestru i bleidleisio a phleidleisio, a chanllawiau hawdd eu darllen.

Rydym yn darparu canllawiau i swyddogion canlyniadau er mwyn iddynt wneud eu gorsafoedd pleidleisio yn fwy hygyrch.

Dysgwch am yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd i'r rhai sydd ag anghenion o ran hygyrchedd

Etholiadau i bawb

Yn 2017, gwnaethom gyhoeddi adroddiad ar brofiadau pobl ag anableddau yn yr etholiad cyffredinol yn 2017.

Dyma ein hymateb i gais llywodraeth y DU am dystiolaeth ynglŷn â phrofiadau pobl sydd ag anableddau o gofrestru i bleidleisio a phleidleisio.

Darllenwch yr adroddiad llawn