Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol) ar weinyddu etholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Pleidleisio absennol

Mae'n hanfodol y caiff y broses pleidleisio absennol ei rheoli'n effeithiol er mwyn sicrhau bod pleidleisio absennol yn hygyrch a bod etholwyr yn gallu arfer eu hawl i bleidleisio yn unol â'u cais.    
 

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar yr amserlen pleidleisio absennol, y dyddiadau cau allweddol ar gyfer y broses a sut a phryd y gall etholwyr wneud newidiadau i'w trefniadau pleidleisio absennol presennol cyn etholiad. Mae hefyd yn cwmpasu trefniadau a ddylai fod ar waith ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy, a chanllawiau ar gyfer anfon pleidleisiau post a sut i sicrhau ansawdd y broses.

 

Byddwch hefyd yn gweld canllawiau ar y prosesau y mae'n rhaid eu dilyn pan dderbynnir pleidleisiau post. Maent yn cynnwys gwybodaeth am y broses agor amlenni pleidleisiau post, pwy all fod yn bresennol mewn sesiynau agor amlenni pleidleisiau post a'r cofnodion y mae'n rhaid i chi eu cadw fel rhan o'r broses.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2023