Running electoral registration - England

Cadarnhau pwy yw ymgeisydd ar gyfer cais gan etholwr tramor

Rhaid i unrhyw un sy'n gwneud cais newydd i gofrestru ddarparu dynodyddion personol a gaiff eu defnyddio i gadarnhau pwy yw'r ymgeisydd gan ddefnyddio cofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau. 

Mae'r broses i gadarnhau pwy yw ymgeisydd yn ychwanegol at y broses sydd ei hangen i gadarnhau a yw ymgeisydd yn bodloni'r amodau cymhwystra fel etholwr tramor a oedd naill ai wedi'i gofrestru'n flaenorol neu'n arfer byw mewn cyfeiriad yn y DU.

Caiff y wybodaeth ganlynol a gaiff ei chynnwys yn y cais ei gwirio yn erbyn cofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau:

  • Enw
  • Enw blaenorol (lle y bo'n berthnasol)
  • Dyddiad geni
  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cod post cyfeiriad cymwys yr ymgeisydd

Dylid cysylltu ag ymgeiswyr na allant ddarparu eu rhif Yswiriant Gwladol ond sydd wedi rhoi rheswm pam na allant wneud hynny, a gofyn iddynt ddarparu tystiolaeth ddogfennol1  sy'n cadarnhau pwy ydynt. 

Ni waeth pryd y daw cais i gofrestru fel etholwr tramor i law, rhaid i chi anfon y wybodaeth berthnasol i'w pharu â data'r Adran Gwaith a Phensiynau ac ystyried y canlyniadau wrth benderfynu a ddylid caniatáu'r cais.2

Os na ellir cadarnhau pwy yw'r ymgeisydd gan ddefnyddio cofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau, gellir gwirio ei ddynodyddion yn erbyn ffynonellau data lleol hefyd. 

Os byddwch yn dal i fethu cadarnhau pwy yw'r ymgeisydd gan ddefnyddio ffynonellau data lleol, gallwch ddewis:

  • defnyddio unrhyw dystiolaeth ddogfennol a ddarparwyd gan yr ymgeisydd wrth gyflwyno'r cais i gadarnhau pwy ydyw 
  • gofyn i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth ddogfennol sy'n cadarnhau ei fod yn dweud y gwir am bwy ydyw. 

Os byddwch yn dal i fethu cadarnhau pwy yw'r ymgeisydd ar ôl defnyddio'r dystiolaeth ddogfennol a ddarparwyd, gallwch ofyn i'r ymgeisydd ddarparu ardystiad hunaniaeth neu, mewn rhai achosion prin, fwy nag un ardystiad, neu ardystiad ar y cyd â thystiolaeth ddogfennol. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein canllawiau ar y broses ardystio hunaniaeth 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023