Ynghylch Bwrdd y Comisiwn

Mae Bwrdd y Comisiwn, sy'n cynnwys ein comisiynwyr a'n tîm gweithredol, yn cyfarfod yn rheolaidd i siarad am ein cynlluniau a'r ffordd rydym yn gwireddu'r cynlluniau hynny.

Rydym yn cyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd hyn er mwyn i chi ddeall mwy am yr hyn a wnawn.

Cofnodion cyfarfod 2024

Y pynciau ar agenda'r cyfarfod hwn oedd:

 • Cofnodion (CE 248/24)
 • System olrhain camau gweithredu Bwrdd y Comisiwn (CE 249/24)
 • Diweddariad chwarterol y Prif Weithredwr (Ar lafar)
 • Blaengynllun busnes y Bwrdd 2023/24 a 2024/25 (CE 250/24)
 • Blaengynllun busnes y Bwrdd 2023/24 a 2024/25 (CE 250/24)
 • Dangosyddion a thargedau perfformiad 2024/25 (CE 252/24)
 • Datganiad ar barodrwydd i dderbyn risg 2024-25 (CE 253/24)
 • Diweddariad ar y gyllideb: Amcangyfrif Atodol 2023-24 a Phrif Amcangyfrif 2024-25 (CE 254/24)
 • Cyflawni Etholiad Cyffredinol nesaf Senedd y DU – adolygiad o risgiau strategol (Cyflwyniad)
 • Diweddariad gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (Ar lafar)
 • Diweddariad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac Adnoddau Dynol (Ar lafar)
 • Diweddariad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (Ar lafar)
 • Adolygiad blynyddol o'r rhestr o bolisïau a chodau (CE 255/24)
   

Darllenwch y cofnodion llawn ar gyfer cyfarfod 16 Ionawr 2024

Cyhoeddi cofnodion cyfarfodydd

Rydym yn cyhoeddi ein cofnodion ar ôl i'n comisiynwyr eu hadolygu a'u cymeradwyo yn y cyfarfod ar ôl y cymerwyd cofnodion.

Golygiadau

Weithiau mae'n rhaid i ni olygu'r cofnodion, lle byddwn yn dileu gwybodaeth benodol. Rydym yn golygu'r cofnodion os bydd y wybodaeth: 

 • yn cael ei chyhoeddi yn y dyfodol
 • yn ymwneud â pholisïau rydym yn eu datblygu o hyd
 • yn sensitif, am ein bod wedi ei chael yn ein rôl fel rheoleiddiwr
 • yn ymwneud â chamau gorfodi
 • o bosibl yn sensitif am reswm arall

Rydym yn gwneud unrhyw olygiadau a wnaed gennym yn glir, drwy gynnwys crynodeb. Bydd y crynodeb hwn naill ai'n cynnig trosolwg o'n golygiadau, neu ein rhesymau dros olygu'r wybodaeth.