Rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr

Cyllido torfol

Beth yw cyllido torfol?

Cyllido torfol yw pan ddefnyddir llwyfan ar y we i gasglu rhoddion. Yn gyffredinol, caiff y llwyfan ei reoli gan ddarparwr trydydd parti a bydd gan bob ymgyrch codi arian unigol dudalen ar y wefan. Fel arfer caiff ymgyrchoedd eu cynnal am gyfnod penodol. Ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, caiff yr arian a godwyd, ar ôl tynnu ffi a delir i'r darparwr, ei drosglwyddo i'r derbynnydd.

Tryloywder 

Dylech sicrhau bod y dudalen we cyllido torfol yn nodi'n glir i bwy y rhoddir yr arian ac at ba ddiben. Er enghraifft, a yw'r arian yn mynd i'ch plaid wleidyddol neu i dalu am wariant eich ymgeisydd ar yr ymgyrch etholiadol. Mae hyn oherwydd bod trothwyon cofnodi ac adrodd gwahanol ar gyfer rhoddion i ymgeiswyr. Mae'r canllawiau hyn yn esbonio'r rheolau ynglŷn â rhoddion cyllido torfol i'r blaid.

Dylech sicrhau bod y dudalen we yn cynnwys gwybodaeth sy'n esbonio y caiff gwiriadau eu cynnal er mwyn sicrhau bod ffynonellau rhoddion yn rhai a ganiateir yn unol â'r rheolau, ac y gall gwybodaeth am roddion, gan gynnwys manylion rhoddwyr, gael eu cyhoeddi. 

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn cynnwys argraffnod ar eich tudalen cyllido torfol. Mae canllawiau ar wahân ar argraffnodau ar gyfer pleidiau sy'n sefyll yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a phleidiau sy'n sefyll yn yr Alban.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Mawrth 2022