Gwariant pleidiau a rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais: Etholiad cyffredinol Senedd y DU

Ein dull gorfodi

Mae'r Comisiwn yn rheoleiddio arian a gwariant gwleidyddol mewn ffordd sy'n effeithiol, yn gymesur ac yn deg. Rydym yn ymrwymedig i roi dealltwriaeth glir i'r rheini a reoleiddiwn o'u rhwymedigaethau cyfreithiol drwy ein dogfennau canllaw a'n gwasanaeth cynghori. Os nad ydych yn siŵr sut mae unrhyw rai o'r rheolau hyn yn gymwys i chi, cysylltwch â ni i gael cyngor. Rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni.

Rydym yn defnyddio cyngor a chanllawiau yn rhagweithiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. Ac rydym yn cymryd camau gorfodi, gan ddefnyddio ein pwerau ymchwiliol a chosbau, lle bo hynny'n angenrheidiol ac yn gymesur er mwyn cyflawni ein nodau a'n hamcanion gorfodi. 

Os nad ydych yn cydymffurfio â'r gyfraith, gallech chi neu eich sefydliad wynebu cosbau sifil neu droseddol. Mae mwy o wybodaeth am ddull gorfodi'r Comisiwn yn 

electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/gorfodi 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Tachwedd 2023