Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol) ar weinyddu etholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Sefydlu tîm prosiect

Dylech sefydlu tîm prosiect er mwyn eich helpu i gyflawni'ch swyddogaethau a chynnal etholiad a gaiff ei redeg yn dda. Yn ogystal â chi'ch hun, dylai eich tîm prosiect gynnwys unrhyw ddirprwyon a benodwyd, aelodau eraill o staff etholiadau a'r Swyddog Cofrestru Etholiadol, lle nad chi yw'r swyddog hwnnw. 

Dylai hefyd gynnwys unrhyw aelodau allweddol eraill o bersonél sy'n briodol yn eich barn chi, fel:

  • tîm cyfathrebu eich cyngor 
  • cydweithwyr Adnoddau Dynol 
  • cydweithwyr cyllid 
  • TG
  • staff eich canolfan gyswllt/blaen tŷ 
  • staff cyfleusterau 
  • pwynt cyswllt unigol (SPOC) eich heddlu lleol 

Etholaethau trawsffiniol

Os ydych yn gyfrifol am etholaeth sy'n croesi ffiniau awdurdod lleol, dylai eich tîm prosiect gynnwys y Swyddog Cofrestru Etholiadol ac aelodau staff gwasanaethau etholiadol perthnasol eraill o'r ardal awdurdod lleol arall/ardaloedd awdurdod lleol eraill fel y gellir sicrhau cyswllt effeithiol wrth gynllunio a chynnal yr etholiadau. 

Sefydlu tîm prosiect

Dylai fod gan y tîm prosiect gylch gwaith clir a dealltwriaeth o'r tasgau i'w cynnal. Dylech baratoi amserlen o gyfarfodydd yn ystod y cam cynllunio, a chadw cofnod o bob cyfarfod fel trywydd archwilio o'r hyn a drafodwyd ac o unrhyw benderfyniadau a wnaed. Lle y bo'n bosibl, dylai'r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) gadeirio unrhyw gyfarfodydd ar gyfer y tîm prosiect.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2023