Etholwyr categori arbennig

Etholwyr categori arbennig

Mae trefniadau arbennig yn berthnasol i rai etholwyr, gan gynnwys y rheini nad ydynt yn bodloni'r amod cymhwyso ar gyfer preswyliaeth arferol, 

sef: 

 • etholwyr tramor, h.y. dinasyddion Prydeinig sy'n byw y tu allan i'r DU 
 • pleidleiswyr sy'n aelodau o luoedd EM (a'u cymar neu bartner sifil) 
 • pobl o dan 18 oed ac sy'n byw gyda rhiant neu warcheidwad sy'n aelod o luoedd EM. Mae'n rhaid eu bod yn byw yng Nghymru neu y byddent yn byw yng Nghymru pe na fyddai eu rhiant neu warcheidwad wedi'i leoli dramor
 • gweision y Goron ac aelodau o staff y British Council (a'u cymar neu bartner sifil) 
 • pobl o dan 18 oed ac sy'n byw gyda rhiant neu warcheidwad sy'n un o weision y Goron neu'n aelod o staff y British Council sy'n gwasanaethu dramor, ar yr amod y byddent yn byw yng Nghymru pe na fyddai eu rhiant neu warcheidwad wedi'i leoli dramor 
 • etholwyr â datganiad o gysylltiad lleol, sy'n cynnwys pobl sy'n byw yn y DU ond nad oes ganddynt gyfeiriad parhaol neu gyfeiriad sefydlog 
 • pobl o dan 16 oed sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu sydd wedi bod yn derbyn gofal gan awdurdod lleol neu sy'n cael eu cadw mewn llety diogel ar hyn o bryd (mae'n rhaid eu bod wedi byw mewn cyfeiriad yng Nghymru cyn hynny) 
 • etholwyr sydd wedi'u cofrestru'n ddienw, h.y. y rhai a all gofrestru'n ddienw oherwydd y byddent mewn perygl pe byddent yn ymddangos ar y gofrestr gan ddefnyddio eu henw
 • cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl y mae eu cyfnod yn yr ysbyty yn ddigon hir iddynt gael eu hystyried fel preswylwyr yno 
 • carcharorion remand y mae eu cyfnod mewn sefydliad cosbi yn ddigon hir iddynt gael eu hystyried fel preswylwyr yno

Yn ogystal â darparu'r un wybodaeth ag etholwyr cyffredin yn eu cais i gofrestru, mae'n rhaid iddynt ddarparu gwybodaeth benodol ychwanegol, drwy ddatganiad, er mwyn cofrestru fel etholwr categori arbennig.  

Negeseuon atgoffa Gwahoddiad i Gofrestru

Nid yw’r ddyletswydd i anfon ail a thrydydd gwahoddiad i ddarpar etholwyr newydd nad ydynt yn ymateb a’r ddyletswydd i wneud o leiaf un ymweliad personol yn berthnasol pan fydd rhywun wedi gwneud cais1

 • o dan Adran 7(2) neu 7A(2) o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 
 • drwy wneud datganiad o gysylltiad lleol, datganiad gwasanaeth neu ddatganiad etholwr tramor 
 • i gofrestru’n ddienw

Diogelu data

Mae deddfwriaeth diogelu data yn ei gwneud yn ofynnol i chi gael dogfen bolisi yn ei lle wrth brosesu categorïau arbennig o ddata personol, sy'n cynnwys data cenedligrwydd a dderbyniwyd fel rhan o gais i gofrestru.

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau ar y gofyniad i gael dogfen bolisi wrth brosesu categorïau arbennig o ddata personol, gan gynnwys yr hyn y mae'n rhaid iddi ei chynnwys

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023