Container landing page

Cynhyrchwyd y canllawiau hyn i gefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gynllunio ar gyfer a darparu gwasanaethau cofrestru etholiadol o safon. 

Maent wedi'u datblygu mewn ymgynghoriad agos â chydweithwyr ar draws y gymuned etholiadol, gan gynnwys Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol (SOLACE), Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol (AEA), Cymdeithas Aseswyr yr Alban (SAA), Bwrdd Cynghori a Chydlynu Etholiadol y DU (ECAB), y Gweithgor Etholiadau, Cofrestru, a Refferenda (ERRWG), a Gweithgor Ymarferwyr Etholiadol Cymru (WEPWG).

Mae'n adlewyrchu rhwymedigaethau cyfreithiol y Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r hyn yr ydym ni, a chydweithwyr ar draws y gymuned etholiadol, yn credu y dylai Swyddogion Cofrestru Etholiadol ei ddisgwyl gan eu staff wrth gynllunio ar gyfer a darparu gwasanaethau cofrestru etholiadol o safon.

Mae'r canllawiau wedi'u cyfeirio at y Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r dyletswyddau y maent yn eu cyflawni. Gan y gall y dyletswyddau hyn, yn ymarferol, gael eu cyflawni gan ddirprwyon a/neu staff penodedig, byddwn yn defnyddio'r term 'chi' drwy gydol y canllawiau hyn i olygu'r Swyddog Cofrestru Etholiadol a phwy bynnag sy'n cyflawni swyddogaethau'r Swyddog ar eu rhan. 

Trwy gydol y canllaw hwn rydym yn defnyddio 'rhaid' i gyfeirio at ofyniad cyfreithiol penodol a 'gall / dylai' ar gyfer arfer argymelledig.

Er mwyn eich helpu i ddefnyddio'r canllaw hwn rydym wedi cynhyrchu dogfen Holi ac Ateb a ddylai ateb unrhyw ymholiadau cychwynnol sydd gennych. 

 

Diweddariadau i'n canllawiau

Dyddiad y diweddariadDisgrifiad o'r newid
Tachwedd 2022  Canllawiau Tystysgrifau Awdurdod Pleidleiswyr a Dogfennau Etholwyr Dienw wedi’u hychwanegu
Chwefror 2023

Diweddariadau i:

Mawrth 2023Diweddariad i’r canllawiau ar reoli lluniau a gyflwynwyd ar gyfer ceisiadau am y Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr a’r Ddogfen Etholwr Dienw.
Ebrill 2023

Diweddariadau i:

  • canllawiau ar ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir fel rhan o gais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr neu Ddogfen Etholwr Dienw
  • prosesu ceisiadau Gweision Sifil
Medi 2023Canllawiau wedi’u diweddaru ar Bleidleisio Absennol (Ar ôl dyddiad cychwyn mesurau’r Ddeddf Etholiadau) wedi’u hychwanegu
Hydref 2023

Diweddariadau i:

Cadarnhau canlyniad cais am bleidlais bost lle gall etholwr fod yn gymwys i bleidleisio drwy’r post mewn math gwahanol o etholiad.

Y gofyniad i ddarparu llofnod newydd yn dilyn hysbysiad gwrthod lle rydych yn rheoli nifer o gofnodion pleidleisio absennol ar gyfer unigolyn.

Mae newidiadau wedi’u gwneud lle nad oes dyddiad cau ar gyfer penderfynu ar geisiadau am bleidlais absennol, yn y canllawiau canlynol:

Gwallau prosesu wrth fewnbynnu gwybodaeth ar gyfer dilysu ID ar gyfer ceisiadau am bleidlais bost (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Penderfynu ar geisiadau am bleidlais bost yn agos at etholiad (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Y broses eithriadau ar gyfer ceisiadau am bleidlais bost (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Y broses ardystio ar gyfer ceisiadau am bleidlais bost (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Penderfynu ar geisiadau am bleidlais bost yn dilyn y broses eithriadau neu’r broses ardystio (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Gwallau prosesu wrth fewnbynnu gwybodaeth ar gyfer dilysu ID ar gyfer ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Penderfynu ar geisiadau am bleidlais drwy ddirprwy yn agos at etholiad (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Y broses eithriadau ar gyfer ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Y broses ardystio ar gyfer ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Penderfynu ar geisiadau am bleidlais drwy ddirprwy yn dilyn y broses eithriadau neu’r broses ardystio (Ar ôl y dyddiad cychwyn)

Rhagfyr 2023Canllawiau wedi’u diweddaru ar Etholwyr tramor (Ar ôl dyddiad cychwyn mesurau'r ddeddf etholiadau) wedi’u hychwanegu
Ionawr 2024Canllawiau wedi’u diweddaru ar y broses Cadarnhau ac Adolygu Cymhwysedd ar gyfer Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd wedi’u hychwanegu
Mai 2024

Wedi diweddaru’r canllawiau canlynol ar y newid i gymhwysedd dinasyddion yr UE i gofrestru:

Sut y dylid cofrestru etholwr â chenedligrwydd deuol?

A gaiff dinesydd y Gymanwlad gofrestru i bleidleisio?

Gall dinesydd o’r Undeb Ewropeaidd gofrestru i bleidleisio?

Dinasyddion o ba wledydd a gaiff bleidleisio ym mha etholiadau?

Gofyn am dystiolaeth o genedligrwydd neu statws mewnfudo rhywun 

Adolygiad Math B