Container landing page

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i drosi ein cyfres o ganllawiau craidd ar gyfer EROs i'r fformat newydd ar y we, gyda chynnwys yn cael ei ychwanegu'n rheolaidd dros yr haf. Mae ein y canllawiau PDF presennol yn dal i fod ar gael yn y cyfamser a byddwn yn cadarnhau trwy fwletin EA unwaith y bydd y gwaith trosi wedi'i gwblhau. 

Mae ein canllaw ar gyfer cyflwyno'r canfasio blynyddol ar gael fan hyn.

Cynhyrchwyd y canllaw hwn i gefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol (EROs) i gynllunio ar gyfer a darparu gwasanaethau cofrestru etholiadol o safon. 

Mae wedi'i ddatblygu mewn ymgynghoriad agos â chydweithwyr ar draws y gymuned etholiadol, gan gynnwys Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol (SOLACE), Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol (AEA), Cymdeithas Aseswyr yr Alban (SAA), Bwrdd Cynghori a Chydlynu Etholiadol y DU (ECAB), y Gweithgor Etholiadau, Cofrestru, a Refferenda (ERRWG), a Gweithgor Ymarferwyr Etholiadol Cymru (WEPWG).

Mae'n adlewyrchu rhwymedigaethau cyfreithiol yr ERO a'r hyn yr ydym ni, a chydweithwyr ar draws y gymuned etholiadol, yn credu y dylai EROs ei ddisgwyl gan eu staff wrth gynllunio ar gyfer a darparu gwasanaethau cofrestru etholiadol o safon.

Mae'r canllawiau wedi'u cyfeirio at y Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r dyletswyddau y maent yn eu cyflawni. Gan y gall y dyletswyddau hyn, yn ymarferol, gael eu cyflawni gan ddirprwyon a/neu staff penodedig, byddwn yn defnyddio'r term 'chi' drwy gydol y canllaw hwn i olygu'r Swyddog Cofrestru Etholiadol a phwy bynnag sy'n cyflawni swyddogaethau'r Swyddog ar eu rhan. 

Trwy gydol y canllaw hwn rydym yn defnyddio 'rhaid' i gyfeirio at ofyniad cyfreithiol penodol a 'gall / dylai' ar gyfer arfer argymelledig.

Er mwyn eich helpu i ddefnyddio'r canllaw hwn rydym wedi cynhyrchu dogfen Holi ac Ateb a ddylai ateb unrhyw ymholiadau cychwynnol sydd gennych.