Tystysgrifau Awdurdod Pleidleiswyr a Dogfennau Etholwyr Dienw

O fis Mai 2023, bydd angen i unigolion sy'n dymuno pleidleisio yn bersonol, gan gynnwys y rheini sy'n gweithredu fel dirprwy ar ran unigolyn arall, gyflwyno math o ID ffotograffig a dderbynnir er mwyn profi pwy ydynt cyn y byddant yn cael papur pleidleisio.

Bydd hyn yn gymwys yn y digwyddiadau pleidleisio canlynol: 

 • Is-etholiadau Senedd y DU 
 • Deisebau adalw
 • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Bydd y ddeddfwriaeth a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i bleidleiswyr ddangos ID yn Etholiadau Cyffredinol Senedd y DU ond yn dod i rym ar gyfer etholiadau ar ôl 5 Hydref 2023.

Mae'r mathau o ID ffotograffig a dderbynnir fel a ganlyn:1

 • Pasbort a gyflwynwyd gan y DU, unrhyw un o Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, Tiriogaeth Dramor Brydeinig, gwladwriaeth AEE, neu un o wledydd y Gymanwlad (gan gynnwys Cerdyn Pasbort Gwyddelig)
 • Trwydded yrru a gyflwynwyd gan y DU, unrhyw un o Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, neu wladwriaeth AEE (mae hyn yn cynnwys trwydded yrru dros dro)
 • Dogfen mewnfudo fiometrig 
 • Cerdyn adnabod sydd â hologram y Cynllun Safonau Prawf Oedran (cerdyn PASS)
 • Ffurflen 90 y Weinyddiaeth Amddiffyn (Cerdyn Adnabod Amddiffyn)
 • Bathodyn Glas
 • Cerdyn adnabod cenedlaethol a gyflwynwyd gan wladwriaeth AEE
 • Pàs Bws Person Hŷn a gyllidwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig
 • Pàs Bws Person Anabl a gyllidwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig
 • Cerdyn Oyster 60+ a gyllidwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig
 • Pàs Freedom
 • Cerdyn Hawl Cenedlaethol yr Alban a gyflwynwyd yn yr Alban
 • Cerdyn Teithio Rhatach i bobl 60 oed a throsodd a gyflwynwyd yng Nghymru 
 • Cerdyn Teithio Rhatach i bobl anabl a gyflwynwyd yng Nghymru
 • SmartPass i Bobl Hŷn a gyflwynwyd yng Ngogledd Iwerddon
 • SmartPass i bobl sydd wedi'u cofrestru'n ddall neu SmartPass i bobl ddall a gyflwynwyd yng Ngogledd Iwerddon
 • SmartPass Anabledd Rhyfel a gyflwynwyd yng Ngogledd Iwerddon
 • SmartPass 60+ a gyflwynwyd yng Ngogledd Iwerddon
 • SmartPass Hanner Pris a gyflwynwyd yng Ngogledd Iwerddon
 • Cerdyn Adnabod Etholiadol a gyflwynwyd yng Ngogledd Iwerddon 

Gellir defnyddio dogfennau adnabod ffotograffig sydd wedi dod i ben fel ID ffotograffig a dderbynnir yn yr orsaf bleidleisio neu'r man llofnodi o hyd, cyhyd â bod y llun yn dal i fod yn ddigon tebyg i'r etholwr.

Os na fydd gan unigolyn un o'r mathau hyn o ID ffotograffig a dderbynnir, neu os nad yw'n dymuno defnyddio un o'r rhain, gall wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr. Dogfen sy'n cynnwys enw a llun etholwr yw hon a gellir cael un am ddim gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol lleol, ar ôl dilysu hunaniaeth yr ymgeisydd. 

Bydd angen i etholwyr dienw sy'n dymuno pleidleisio yn bersonol gyflwyno ID ffotograffig hefyd. Gan y bydd cofnod etholwr dienw ar gofrestr yr orsaf bleidleisio wedi'i gysylltu â'i rif etholwr yn hytrach na'i enw, yr unig ID ffotograffig a dderbynnir i etholwr dienw fydd Dogfen Etholwr Dienw. Dogfen sy'n cynnwys rhif etholwr a ffoto etholwr dienw yw hon, a gellir cael un yn rhad ac am ddim gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol lleol, ar ôl dilysu hunaniaeth yr ymgeisydd.  

Ni ellir defnyddio'r Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr na'r Ddogfen Etholwr Dienw fel prawf adnabod at unrhyw ddiben arall heblaw am bleidleisio.

Mae'r canllawiau hyn yn trafod sut y gall unigolion wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr neu Ddogfen Etholwr Dienw, a sut y dylech chi, fel Swyddog Cofrestru Etholiadol, brosesu'r ceisiadau hyn a phenderfynu arnynt. Maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gynhyrchu a dosbarthu'r dogfennau hyn a pha ddata ddylai gael eu cadw yn dilyn ceisiadau.  

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Chwefror 2023