Gweithdrefn apelio ar gyfer ceisiadau am bleidlais absennol a gaiff eu gwrthod

Mae gweithdrefn apelio ar gyfer ceisiadau am bleidlais absennol sydd wedi'u gwrthod (yn achos ceisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy, mae hyn yn gymwys i geisiadau i benodi dirprwy am gyfnod penodol neu amhenodol yn unig). Mae'n rhaid i unrhyw apêl gael ei chyflwyno i chi o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad y penderfynwyd ar y cais ac mae'n rhaid iddi nodi sail yr apêl. Mae'n rhaid i chi anfon yr hysbysiad ymlaen i'r llys sirol ar unwaith gyda datganiad yn cynnwys y canlynol:1

•    y ffeithiau perthnasol a sefydlwyd yn yr achos, yn eich barn chi
•    eich penderfyniad ynghylch yr achos cyfan
•    unrhyw bwynt y gellid ei nodi fel sail apêl

Os oes sawl apêl, a phob un ohonynt â'r un sail neu sail debyg, mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r llys er mwyn i'r apeliadau gael eu cyfuno, os yw'n briodol, neu i achos prawf gael ei ddewis.2

Nid yw deddfwriaeth yn nodi'r weithdrefn y dylid ei dilyn pe bai'r llys yn caniatáu'r apêl, ond dylech fod yn barod i ychwanegu'r etholwyr at y cofnod ac, os yw'n briodol, at y rhestr ar gyfer etholiad.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023