Diweddaru llofnodion pleidleiswyr absennol

Erbyn 31 Ionawr bob blwyddyn, rhaid i chi anfon hysbysiad ysgrifenedig at y canlynol:1  

  • pleidleiswyr post ar gyfer etholiadau Senedd Cymru ac etholiadau llywodraeth leol 
  • pob pleidleisiwr sy'n pleidleisio drwy ddirprwy 

y mae eu llofnodion bellach wedi mynd yn hŷn na phum oed yn ystod y 12 mis ers y broses ddiweddaru ddiwethaf.

Yn achos pleidleiswyr absennol sydd wedi cael hepgoriad, ni chaiff llofnod ei gadw ar eu cyfer ac nid yw'r darpariaethau diweddaru yn gymwys iddynt. 

Trefniadau pleidleisio drwy ddirprwy am gyfnod amhenodol ar gyfer etholwyr tramor 

Mae trefniant pleidleisio drwy ddirprwy amhenodol etholwr tramor yn cysylltu'n uniongyrchol â'i gofrestriad etholiadol a bydd angen darparu llofnod newydd erbyn y trydydd 1 Tachwedd a gyfrifir o'r dyddiad gwreiddiol y caiff ei ychwanegu at y gofrestr. 

Mae eithriad yn bodoli pan fydd y cais am bleidlais drwy ddirprwy wedi'i wneud ar neu ar ôl 1 Gorffennaf ond cyn 1 Tachwedd yn yr un flwyddyn â phan fydd y datganiad etholwr tramor yn dod i ben. Yn yr amgylchiadau hyn, ni fydd yn ofynnol i'r etholwr tramor roi llofnod newydd pan fydd y datganiad presennol yn dod i ben ar 1 Tachwedd a dim ond pan fydd angen adnewyddu'r datganiad 3 blynedd yn ddiweddarach y bydd angen gwneud hynny.

Er enghraifft, os bydd datganiad etholwr tramor yn dod i ben ar 1 Tachwedd 2024 a'i fod yn gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy ar 1 Gorffennaf 2024 ac ar yr amod ei fod yn adnewyddu ei ddatganiad etholwr tramor cyn iddo ddod i ben ar 1 Tachwedd 2024, ni fydd yn ofynnol iddo roi llofnod newydd tan y cyfnod adnewyddu datganiad yn 2027. 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023