Hysbysiadau gwrthod dynodyddion pleidlais bost

Hysbysiadau gwrthod dynodyddion pleidlais bost 

Ar ôl unrhyw etholiad, lle mae pleidleisiwr absennol yn ymddangos ar y rhestr o bleidleisiau post sydd wedi methu'r gwiriadau dynodydd, rhaid i chi ddweud wrth yr etholwr neu ddirprwy drwy'r post bod y papur pleidleisio wedi'i wrthod.1  Bydd y bleidlais absennol yn ymddangos ar y rhestr hon oherwydd nad oedd y Swyddog Canlyniadau yn fodlon bod y datganiad pleidleisio drwy'r post wedi'i gwblhau'n briodol.2 1 1      

Mewn etholiad Senedd y DU neu etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, lle mae pleidleisiwr absennol yn ymddangos ar y rhestr o bleidleisiau post a wrthodwyd pan gânt eu cyflwyno mewn gorsaf bleidleisio neu yn swyddfeydd y cyngor, rhaid i chi ddweud wrth yr etholwr bod ei ddogfen pleidlais bost wedi’i gwrthod.3   Bydd pleidleisiwr absennol mewn etholiad Senedd y DU neu etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ymddangos ar y rhestr hon oherwydd:

 • gwrthododd y swyddog perthnasol y ddogfen pleidlais bost pan gafodd ei chyflwyno i orsaf bleidleisio neu i’r Swyddog Canlyniadau yn swyddfeydd y cyngor4   
 • roedd y papur pleidleisio drwy'r post yn ddogfen pleidleisio drwy'r post a adawyd5  
Pryd mae'n rhaid i mi anfon hysbysiad gwrthod pleidlais bost?

Os gwrthodwyd datganiad pleidleisio drwy'r post, rhaid i chi anfon hysbysiad gwrthod at yr etholwr yn rhoi gwybod iddo am y gwrthodiad o fewn tri mis i ddyddiad yr etholiad.
Nid oes angen i chi anfon hysbysiad gwrthod os:   

 • nad yw’r person bellach yn cael ei ddangos yn eich cofnodion fel pleidleisiwr absennol ar yr adeg y byddwch yn anfon yr hysbysiad gwrthod, neu
 • mae’r Swyddog Canlyniadau yn amau y gallai trosedd fod wedi’i chyflawni mewn perthynas â’r papur pleidleisio drwy’r post, y datganiad pleidleisio drwy’r post neu gofrestriad y pleidleisiwr absennol fel etholwr

Os nad chi hefyd yw’r Swyddog Canlyniadau ar gyfer yr etholiad dylech wneud y canlynol:

 • trefnu i'r Swyddog Canlyniadau anfon y rhestr o ddatganiadau pleidleisio drwy'r post a wrthodwyd atoch
 • cysylltu â nhw ar ôl y bleidlais, fel nad ydych yn anfon hysbysiad gwrthod at bleidleisiwr post os amheuir twyll
Pa wybodaeth y mae'n rhaid i hysbysiad gwrthod pleidlais bost ei chynnwys? 

Bydd y wybodaeth y mae'n rhaid ei chynnwys mewn hysbysiad gwrthod pleidlais bost yn dibynnu ar y rheswm pam y gwrthodwyd y datganiad pleidleisio drwy'r post neu'r ddogfen pleidlais bost.

Hysbysiad gwrthod dynodwr pleidlais bost

Os gwrthodwyd datganiad pleidleisio drwy’r post, rhaid i’r hysbysiad gwrthod gynnwys y rheswm dros wrthod h.y. a oedd:

 • y llofnod a ddarparwyd ar y datganiad pleidleisio drwy’r post ddim yn cyfateb i’r enghraifft sydd gennych chi; a, neu
 • nid oedd y dyddiad geni a ddarparwyd gyda'r datganiad pleidleisio drwy'r post yn cyfateb i'r un a oedd gennych chi; a, neu
 • ni ddarparwyd llofnod ar y datganiad pleidleisio drwy'r post; a, neu
 • ni ddarparwyd dyddiad geni ar y datganiad pleidleisio drwy'r post
Hysbysiad gwrthod dogfen pleidlais bost

Os gwrthodwyd dogfen pleidlais bost ar gyfer etholiad Senedd y DU neu etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, rhaid i hysbysiad gwrthod y ddogfen pleidlais bost gynnwys y rheswm dros wrthod  h.y. a oedd

 • y ffurflen pleidlais bost heb ei chwblhau’n llawn (anghyflawn)
 • roedd nifer y pleidleisiau post a gyflwynwyd yn fwy na'r nifer a ganiateir neu y disgwylid iddo fynd y tu hwnt i’r nifer a ganiateir 
 • cafodd y bleidlais bost ei chyflwyno gan ymgyrchydd gwleidyddol na chaniateir iddo drin y pleidleisiau post
 • gadawyd y bleidlais bost ar ôl

Gall yr hysbysiadau hefyd gynnwys unrhyw wybodaeth arall sy'n briodol yn eich barn chi ond ni ddylent gynnwys y dyddiad geni na'r llofnod.  
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Chwefror 2024