Cofnodion a rhestrau pleidleisio absennol

Pa restrau pleidleisio absennol y mae angen i mi eu cadw?

Mae'n ofynnol i chi gadw cofnodion cywir a chyfredol o geisiadau am bleidleisiau absennol sydd wedi cael eu cymeradwyo. Mae angen tri chofnod ar wahân, fel a ganlyn:1

Pleidleiswyr post

Mae'n rhaid i'r cofnod nodi enw llawn yr etholwr (oni bai fod yr etholwr wedi'i gofrestru'n ddienw) a'r cyfeiriad yr anfonir y papur pleidleisio iddo. Dylai gynnwys y rhif etholwr hefyd. 

Pleidleiswyr sy'n pleidleisio drwy ddirprwy

Mae'n rhaid i'r cofnod nodi enw llawn yr etholwr (oni bai fod yr etholwr wedi'i gofrestru'n ddienw) ac enw llawn a chyfeiriad y dirprwy. Dylai gynnwys y rhif etholwr hefyd.

Dirprwyon sy’n pleidleisio drwy’r post

Mae'n rhaid i'r cofnod nodi enw llawn yr etholwr (oni bai fod yr etholwr wedi'i gofrestru'n ddienw) ac enw llawn y dirprwy a'r cyfeiriad yr anfonir y papur pleidleisio iddo. Dylai gynnwys y rhif etholwr hefyd.

Llunio'r rhestrau pleidleisio absennol ar gyfer etholiad

Ar gyfer unrhyw etholiad penodol, mae'n rhaid i chi lunio rhestr y pleidleiswyr post, y rhestr o ddirprwyon a'r rhestr o ddirprwyon sy'n pleidleisio drwy'r post yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd yn y cofnodion hyn, a darparu'r rhain i'r Swyddog Canlyniadau ar gyfer yr etholiad2 , os nad chi yw'r Swyddog Canlyniadau hefyd, ac i'r rhai sydd â hawl i gael y rhestr.3

Dylech gysylltu â'r Swyddog Canlyniadau (lle nad chi yw'r Swyddog Canlyniadau hefyd) i sefydlu'r pwynt ymarferol diweddaraf ar gyfer penderfynu ar geisiadau am bleidlais bost ar gyfer yr etholiad hwnnw fel y gallwch gynllunio i gynhyrchu a chyflenwi rhestrau pleidleisio absennol cyflawn a chywir ar gyfer yr etholiad.

Os yw etholwr wedi'i gofrestru'n ddienw, dim ond y rhif etholwr a chyfnod y cofrestriad dienw gaiff eu cynnwys ar y rhestrau.4

Dylech sicrhau bod y cofnodion a'r rhestrau yn gywir, a dylech gymryd camau i sicrhau bod etholwyr a gaiff eu dileu o'r gofrestr yn cael eu tynnu o'r rhestrau pleidleisio absennol hefyd.

Cadw cofnodion dynodyddion personol sy'n cynnwys llofnodion a dyddiadau geni a ddarperir ar geisiadau am bleidleisiau absennol 

Mae'n ofynnol i chi gadw'r cofnod dynodyddion personol5  sy'n cynnwys y llofnodion a'r dyddiadau geni a ddarperir ar geisiadau am bleidleisiau absennol. Os bydd hepgoriad wedi'i gymeradwyo, ni fydd y cofnod yn cynnwys llofnod. 

Cofnod llofnodion a dyddiadau geni ar gyfer pleidleiswyr absennol tymor hwy

Yn achos llofnod a dyddiad geni etholwr y mae pleidlais absennol wedi'i chaniatáu ar ei gyfer mewn etholiad penodol, mae'n rhaid i chi gadw'r cofnod am 12 mis o ddyddiad yr etholiad yr oedd y bleidlais absennol yn gymwys ar ei gyfer.

Cofnod llofnodion a dyddiadau geni ar gyfer pleidleiswyr absennol tymor hwy

Yn achos llofnod a dyddiad geni etholwr y mae pleidlais absennol wedi'i chaniatáu ar ei gyfer mewn etholiad penodol, mae'n rhaid i chi gadw'r cofnod am 12 mis o ddyddiad yr etholiad yr oedd y bleidlais absennol yn gymwys ar ei gyfer.

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Chwefror 2024