Gofynion i etholwyr ailymgeisio neu ddiweddaru eu trefniadau pleidleisio absennol

Gofynion diweddaru ar gyfer pleidleiswyr post yn ystod etholiadau Senedd Cymru ac etholiadau llywodraeth leol 

Pan fo gan etholwyr drefniant pleidleisio drwy'r post parhaol ar gyfer etholiadau Senedd Cymru ac etholiadau llywodraeth leol, rhaid rhoi gwybod iddynt, pan fydd eu llofnod ar y cofnod dynodyddion personol yn fwy na phum mlwydd oed, bod angen llofnod newydd er mwyn iddynt allu parhau â'u trefniant pleidleisio drwy'r post. 1

Gofyniad i bleidleiswyr post domestig yn etholiadau Senedd y DU ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ailymgeisio

Gall etholwr domestig wneud cais i drefniant pleidleisio drwy'r post ar gyfer etholiadau Senedd y DU fod mewn grym am gyfnod penodol neu am gyfnod o hyd at dair blynedd. Mae'r cyfyngiad ar hyd y cyfnod y gall trefniant pleidleisio drwy'r post fod mewn grym yn golygu os hoffai'r etholwr gadw'r trefniant y bydd yn ofynnol iddo wneud cais newydd pan ddaw cyfnod y trefniant presennol i ben.2 Bydd unrhyw drefniant o'r math hwn yn golygu y bydd trefniant pleidleisio drwy'r post dilynol ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu mewn grym a fydd yn ddarostyngedig i'r un cyfyngiadau amseru. 

Ceisiadau am bleidleisiau post ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a wneir gan y canlynol:

  • dinasyddion neu gymheiriaid o'r UE 
  • gwladolion Prydeinig, Gwyddelig neu'r Gymanwlad sydd â threfniadau pleidleisio drwy'r post ar gyfer etholiadau llywodraeth leol ond nid etholiadau Senedd y DU 
  •  gwladolion Prydeinig, Gwyddelig neu'r Gymanwlad nad oes ganddynt drefniadau pleidleisio drwy'r post ar hyn o bryd ac nad ydynt am wneud cais am drefniant pleidleisio drwy'r post ar gyfer etholiadau Senedd y DU 

Bydd y ceisiadau hyn ond yn gymwys i'r etholiad arfaethedig ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a gynhelir ym mis Mai 2024. Mae cynlluniau i ddiweddaru'r ddeddfwriaeth ymhellach ar ôl yr etholiadau hyn fel bod y trefniadau pleidleisio drwy'r post ar gyfer y math hwn o etholiad yn cyd-fynd ag etholiadau llywodraethol eraill yn y DU.

Rhaid i chi gysylltu ag etholwyr domestig sydd â threfniant pleidleisio drwy'r post ar waith am uchafswm cyfnod ar gyfer etholiadau Senedd y DU ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu cyn bod y trefniant presennol yn dod i rym er mwyn rhoi gwybod iddynt am y dyddiad y daw eu trefniant i ben a sut i wneud cais newydd. 

Am ragor o wybodaeth, gweler ein canllawiau ar reoli'r broses o roi gwybod i bleidleiswyr post am y gofyniad i ailymgeisio.   

Gofynion diweddaru ar gyfer etholwyr sydd â threfniant pleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer unrhyw etholiad (ac eithrio etholwyr tramor)

Pan fo gan etholwyr drefniant pleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer unrhyw etholiad (ac eithrio etholwyr tramor), cânt eu hysbysu, pan fydd eu llofnod ar y cofnod dynodyddion personol yn fwy na phum mlwydd oed, bod angen llofnod newydd er mwyn iddynt allu parhau â'u trefniant pleidleisio drwy ddirprwy. Am ragor o wybodaeth, gweler ein canllawiau ar ddiweddaru llofnodion pleidleiswyr absennol

Etholwyr tramor sydd â threfniadau pleidleisio absennol ar gyfer etholiadau Senedd y DU

Mae'r trefniadau pleidleisio absennol ar gyfer etholwyr tramor yn cysylltu â'u cofrestriad etholiadol. Mae'n ofynnol iddynt ailymgeisio am eu trefniant pleidleisio drwy'r post neu ddiweddaru eu llofnod pleidleisio drwy ddirprwy pan fyddant yn adnewyddu eu cofrestriad fel etholwr tramor. 

Mae ein canllawiau ar etholwyr tramor yn cael eu diweddaru i adlewyrchu newidiadau o ganlyniad i Ddeddf Etholiadau 2022.  Darperir dolen yma unwaith bydd y canllawiau wedi’u cyhoeddi.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023